Практика правової охорони корисної моделі в країнах Європи

Практика правової охорони корисної моделі в країнах Європи,
які не входять до складу Європейського Союзу

Після розпаду соціалістичного блоку країни, що не входили до складу колишнього Радянського Союзу, розпочали демократичні перетворення та активні інтеграційні процеси до європейської співдружності.

До основних правовідносин громадян, які потребували змін, відносилися також і правовідносини, пов'язані з правовою охороною об'єктів прав інтелектуальної власності в цілому та об'єктів прав промислової власності зокрема. Ці зміни були зроблені багатьма країнами Східної Європи на початку 90-х років XX ст. Зрозуміло, що ці нововведення зачепили також питання правової охорони корисних моделей.

У деяких країнах були введені в дію спеціальні закони про охорону прав на корисні моделі (Чехія – 24.09.1992, Угорщина – 01.01.1992), а в деяких країнах були внесені зміни до чинних патентних законів (Польща - 1992 р.).

У цих країнах в основному норми, пов’язані з правовою охороною корисних моделей, майже однакові і торкаються видачі охоронних документів на рішення, які можуть практично застосовуватися і відносяться до форми, структури виробу та їх сполучення у тримірній формі.

Законодавством деяких країн, наприклад Угорщини, до корисної моделі застосовується критерій охороноздатності “відносна світова новизна”. Це означає, що на дату пріоритету технічне рішшення, що є об'єктом корисної моделі, не повинно бути опубліковане в країні патентування чи за її межами і бути доступним суспільству в результаті відкритого використання в країні патентування. В деяких країнах (Чехія, Польща) до корисної моделі висувається такий же критерій охороноздатності як і до винаходів – “абсолютна світова новизна”.

Правова охорона корисних моделей має гарні перспективи у сучасній Польщі, де економіка та політика орієнтовані на розвиток дрібних та середніх підприємств і на підтримку ремесел. Ці господарчі одиниці найбільш зацікавлені в правовій охороні так званих "малих винаходів".

Регулювання правовідносин щодо корисних моделей в Чехії здійснюється на основі Закону про охорону прав на корисні моделі (далі - Закон), який набрав чинності 24.09.1992.

Текст Закону дуже короткий і обмежений лише тим, що визначає можливість охорони прав на корисну модель, критерії охороноздатності корисної моделі, вид правової охорони корисної моделі, права автора чи його роботодавця, строк дії правової охорони тощо.

Критеріями охороноздатності корисної моделі є новизна, винахідницький рівень, а також легкість застосування (промислова придатність) для машин, інструментів, приладів чи предметів повсякденного споживання. Корисна модель об'єктивується у формі цих машин, приладів тощо, у їхньому розташуванні, обрисах, комбінаціях елементів. При цьому в статтях 2 та З Закону дається чітке визначення об'єктів, які не можуть набути правову охорону як корисна модель: відкриття, наукові теорії та математичні методи; простий зовнішній вигляд виробу; схеми управління та методи виконання розумових операцій; програмне забезпечення; просте представлення інформації; сорти рослин та породи тварин, а також біологічні матеріали; технологічні процеси і способи, а також технічні рішення, що суперечать суспільним інтересам та принципам гуманності і моралі.

До охороноспроможної корисної моделі застосовується критерій абсолютної світової новизни (ст. 4 Закону). Тобто, щоб одержати правову охорону зазначені рішення до подання заявки на корисну модель не повинні бути відомі як у країні патентування, так і за її межами ні в силу публікації, ні в силу використання в промисловості. Також в цій статті передбачена так звана "пільга для авторів", тобто на визнання критерію новизна не буде мати вплив розкриття інформації автором протягом 6 місяців до дати подання заявки на корисну модель до Патентного відомства Чехії.

Говорячи про такий критерій охороноздатності корисної моделі, як винахідницький рівень, слід зазначити, що чеський закон про охорону прав на корисні моделі не висуває до нього дуже високих вимог. У Законі зазначено лише на те, що технічне рішення, права на яку будуть зареєстровані як на корисну модель, повинно перевищувати набір простих професійних навичок (знань).

Права на корисну модель засвідчуються патентом, що видається Патентним відомством. Патент засвідчує право на використання корисної моделі та виключні права розпоряджатися нею за розсудом патентоволодільця для його вигоди. Як і всі майнові права, права на корисну модель можуть бути передані повністю або частково, за оплату чи безкоштовно відповідно до договорів визнаних законодавством: купівля-продаж, дарування, ліцензування тощо. Підтвердження цьому положенню знаходимо в ст. 12 Закону, яка визначає, що права на корисну модель, крім права авторства, можуть передаватися іншим особам. Ці права можуть успадковуватися за законом чи за заповітом.

Особливістю прав, що засвідчуються патентом на корисну модель, у порівнянні з іншими майновими правами є можливість їх обмеження шляхом видачі примусової ліцензії. Порядок витребування примусової ліцензії визначений у ст. 14 Закону і полягає в наступному: через три роки після дати реєстрації прав та видачі патенту на корисну модель або чотири роки після дати подання заявки на корисну модель, якщо цей термін минає пізніше, за умови, що патентоволоділець чи його правонаступник не використовують корисну модель на території країни чи корисна модель використовується не відповідно до потреб цієї країни, за клопотанням зацікавленої особи їй може бути видана невиключна примусова ліцензія на використання корисної моделі. Примусова ліцензія не може бути безоплатна.

Патент на корисну модель діє протягом 4 років від дати подання заявки, але з можливістю продовження дії цього строку за клопотанням патентоволодільця ще на три роки. Таке продовження строку дії патенту можна робити двічі (стаття 15 Закону).

Дія патенту припиняється достроково, якщо патентоволоділець відмовився від нього чи не вніс мито за поновлення його дії або у випадку анулювання патенту. Відомості про припинення дії патенту вносяться до відповідного Реєстру.

Патентне відомство здійснює лише формальну експертизу заявки на корисну модель. Експертиза заявки на відповідність корисної моделі критерію новизна не проводиться. Після формальної експертизи приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації прав на корисну модель. У випадку прийняття рішення про реєстрацію прав, відповідні відомості заносяться до Реєстру та після сплати відповідного мита заявнику видається патент на корисну модель. Про всі рішення, прийняті у Патентному відомстві (про прийняття заявки, про відхилення заявки чи видачу патенту), публікуються офіційні повідомлення.

Вимога єдності корисної моделі означає, що предметом кожної заявки може бути тільки одна корисна модель. І якщо заявка включає кілька корисних моделей, що вирішують різні завдання, то Патентне відомство пропонує заявнику у встановлений термін обмежити заявку однією корисною моделлю (ст. 11 Закону). На інші корисні моделі, що наведені в документах заявки, можуть бути подані окремі заявки, при цьому дата подання першої заявки вважається датою пріоритету для наступних розділених заявок.

<<Назад