Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель

Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок та компонування ІМС недійсними

Статтями 469 та 479 ЦК України встановлено, права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та компонування ІМС визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Статтею 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, статтею 25 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” і стаття 20 Закону України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” встановлені підстави, за яких патенти на винахід, корисну модуль, промисловий зразок та реєстрація топографії інтегральної мікросхеми може бути визнана недійсним у судовому порядку. А саме:

 1. невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) промислового зразка та топографії інтегральних мікросхем умовам охороноздатності, що визначені відповідним законом;

  Якщо ця обставина доведена, права інтелектуальної власності вважаються такими, що не набули чинності (тобто з дати опублікування відомостей про нього в офіційному бюлетені). Оцінка критеріїв охороноздатності об’єктів проводиться відповідно до вимог нормативно-правових актів, що діяли на дату подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок та компонування ІМС. Дія на території України, патентів, що видані на підставі раніше виданих охоронних документів СРСР на винаходи і промислові зразки, може бути припинене у випадку невідповідності охоронюваного об'єкта умовам патентоспроможності, що передбачалися законодавством, що діяло на дату подачі заявки. 
 2. наявності у формулі винаходу (корисної моделі) та у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;
 3. порушення вимог частини першої статті 37 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі;

  А саме, у випадку, коли заявник до подання заявки на винахід в Україні подав першу заявку в іноземну державу
 4. видачі патенту свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відомості про визнання патенту чи його частини недійсними або недійсною реєстрацію топографії інтегральних мікросхем публікуються в офіційному бюлетені. Патент або його частина, визнані недійс- ними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Якщо у разі визнання патенту недійсним повністю зрозуміло, що патент не набрав чинності з дати публікації відомостей про нього в офіційному бюлетені, то при визнанні патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок недійсним частково постає питання щодо частини патенту, яка продовжує діяти. Визнання патенту на винахід, корисну модель недійсним частково означає, що чинними можуть залишитись один або декілька незалежних пунктів формули. Щодо промислового зразка, то можуть бути визнанні недійсними один або декілька варіантів промислового зразка.

Будь-яке посягання на права власника прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок або компонування ІМС патенту, передбачені чинним законодавством, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника прав таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав інтелектуальної власності може за згодою власника прав також особа, яка придбала ліцензію.

Захист прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та компонування ІМС здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку із набуттям, здійсненням та використанням прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та компонування ІМС. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про:

 • авторство на зазначені обєкти;
 • встановлення факту їх використання;
 • встановлення власника патенту;
 • порушення майнових прав інтелектуальної власності;
 • укладання та виконання ліцензійних договорів;
 • право попереднього користувача;
 • компенсації.

<<Назад