Географические указания

Правила
складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого
зазначення походження товару

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 17 серпня 2001 року № 598
(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 758 від 14.11.2003)

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила, розроблені відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" (далі - Закон) та Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 997, визначають вимоги до документів заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, порядок подання заявки та проведення її експертизи.

1.2. Визначення термінів та скорочень

Географічне зазначення походження (далі - ГЗП) товару – це назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора;

(Абзац другий пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
 Міністерства освіти і науки N 758 від 14.11.2003 )

Держдепартамент - Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України;

заявка - сукупність документів, необхідних для реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару;
заявник - особа або група осіб, які подали заявку;

кваліфіковане зазначення походження (далі - КЗП) товару - назва місця походження товару або ГЗП товару;

назва місця походження (далі - НМП) товару - це назва географічного місця, яка вживається як позначення у назві товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором;

представник - представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа;

реєстрація - державна реєстрація НМП товару чи ГЗП товару та/або права на використання відповідного КЗП товару;

Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут промислової власності" Міністерства освіти і науки України - уповноважений державний заклад для розгляду і проведення експертизи заявок.

2. Вимоги до заявки та документів, що додаються до неї

2.1. Загальні вимоги до заявки та документів, що додаються до неї

2.1.1. Заявка та документи, зазначені в пункті 2.5.1 цих Правил, складаються українською мовою.

2.1.2. Документи, зазначені в пункті 2.5.2 Правил, можуть бути складені іноземною мовою. Переклад їх на українську мову має надійти на адресу Укрпатенту протягом трьох місяців від дати подання заявки.

2.1.3. Заявка повинна стосуватися реєстрації лише одного КЗП товару.

2.1.4. Заявка, а також документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику.

2.2. Складання заявки
Заявка складається за формою згідно з додатком до цих Правил.

2.3. Заповнення форми заявки

2.3.1. Розділи "Дата надходження заявки" та "Номер заявки" призначені для відміток Укрпатенту і заявником не заповнюються.

Усі інші розділи форми заявки заповнюються заявником. Якщо за браком місця необхідні відомості не можуть бути повністю розміщені у відповідних розділах, то їх подають на додатковому аркуші із зазначенням у відповідному розділі заяви - "див. на окремому аркуші".

2.3.2. У розділі "Заявник(и)" для фізичної особи зазначаються повне ім'я, місце проживання заявника; для юридичної особи зазначаються найменування (відповідно до установчого документа), місцезнаходження заявника.

2.3.2.1. Якщо заявником є іноземна юридична особа, що заснована згідно із законодавством територіальної одиниці у складі держави, то зазначається найменування такої територіальної одиниці.
Повне ім'я фізичної особи - іноземного заявника або найменування юридичної особи - іноземного заявника транслітерується літерами української абетки. Поряд у дужках зазначені дані наводяться мовою оригіналу.

2.3.2.2. Місце проживання або місцезнаходження національного заявника має бути наведено повністю у такій послідовності:

ім'я, по батькові та прізвище - для фізичних осіб; найменування підприємства, організації, установи - для юридичних осіб;

вулиця, номер будинку, квартири;

населений пункт, номер відділення зв'язку;

район, область;

поштовий індекс.

Місце проживання або місцезнаходження іноземного заявника наводиться з повнотою і послідовністю, зазначеною заявником. Назви вулиць, майданів тощо, а також символи, що застосовуються поряд з номерами, транслітеруються літерами української абетки. Поряд у дужках місце проживання або місцезнаходження наводиться мовою оригіналу.

Для заявників - юридичних осіб України зазначається ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

2.3.2.3. Для іноземних заявників зазначається двобуквений код держави згідно із стандартом BOIB ST.3.

2.3.3. У розділі "Адреса для листування" зазначаються повна адреса на території України, за якою буде вестись листування із заявником, у тому числі іноземним, повне ім'я або найменування адресата.

2.3.4. У розділі "Повне ім'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або повне ім'я іншої довіреної особи" наводяться дані щодо представника, якщо заявка подається через нього.

Пункт 2.3.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 758 від 14.11.2003 )

2.3.5. Розділ "Заявлене кваліфіковане зазначення походження товару" заповнюється у разі подання заявки на реєстрацію КЗП товару, заявки на реєстрацію КЗП товару та права на його використання. Заявлене позначення наводиться стандартним шрифтом великими літерами. Якщо заявлене позначення пов'язане з географічним місцем в іноземній державі, то таке позначення наводиться мовою оригіналу. Поряд у дужках це позначення транслітерується літерами української абетки.

2.3.6. Розділ "Зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару" заповнюється у разі подання заявки на реєстрацію права на використання вже зареєстрованого КЗП товару. Позначення, що зареєстровано в Україні як НМП товару або як ГЗП товару, наводиться із зазначенням номера і дати його реєстрації стандартним шрифтом великими літерами.

2.3.7. У розділі "Назва товару" зазначається назва товару (вид товару та/або конкретний товар (товари), для якого (яких) використовується КЗП товару). При цьому мають бути вказані тільки товари, що дійсно виробляються, і особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики яких виключно або головним чином зумовлені природними умовами та/або людським фактором географічного місця.

2.3.8. У розділі "Назва та межі географічного місця, де виробляється товар" указуються конкретна назва та межі географічного місця виробництва товару. Межі географічного місця можуть бути описані за допомогою координат, природних меж місцевості - рік, гір, озер; адміністративних меж; довговічних споруд, комунікацій тощо.

2.3.9. У розділі "Опис особливих властивостей товару, певних якостей, репутації або інших характеристик товару" наводяться відомості щодо особливих властивостей товару, які відрізняють цей товар від аналогічних товарів. У цьому самому розділі наводяться відомості щодо певних якостей, репутації або інших характеристик товару, пов'язаних з указаним географічним місцем.
В описі надається інформація щодо наявності в цьому географічному місці вихідної сировини, відповідних кліматичних, геологічних або інших природних умов, людей (колективу), спроможних виготовляти товар традиційним способом, тощо.

Ці відомості мають бути описані чітко і ясно відповідно до загальноприйнятої спеціальної термінології (товарознавчої, технічної тощо).

2.3.10. У розділі "Відомості про взаємозв'язок особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару з природними умовами та/або людським фактором указаного географічного місця виготовлення товару" наводяться відомості про об'єктивну зумовленість особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару природними умовами та/або людським фактором указаного географічного місця.

2.3.11. У розділі "Відомості щодо використання заявленого кваліфікованого зазначення походження товарів на етикетці та при маркуванні товару" має бути представлено етикетку для товару, у якій використовується КЗП товару, або детальний опис і зразок маркування товару з використанням КЗП товару.

2.3.12. Розділ "Перелік документів, що додаються" заповнюється за допомогою позначок "X" у відповідних клітинках із зазначенням кількості аркушів документів, що додаються. Якщо до заявки додаються документи, вид яких не передбачений формою заявки, то позначкою "X" позначається "інші документи, що підтверджують репутацію товару" і конкретно вказується призначення документа (документів).

2.4. Підпис заявника

2.4.1. Заявка підписується заявником. Якщо заявником є юридична особа, то заявку підписує особа, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує заявку, особистого підпису, ініціалів, прізвища і скріплюється печаткою. У цій графі також проставляється дата підпису.

2.4.2. Якщо заявник доручив ведення справ за заявкою представнику, то він може ставити свій підпис замість заявника.

2.4.3. Якщо будь-які відомості наводять на додатковому аркуші, то його треба підписати в такому самому порядку.

2.5. Документи, що додаються до заявки

2.5.1. До заявки національного заявника додаються такі документи:

а) документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати НМП чи ГЗП цього товару та/або право на використання зареєстрованого відповідного КЗП товару;

б) висновок спеціально вповноваженого органу про те, що особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазначені в заявці, об'єктивно зумовлені чи пов'язані з природними умовами та/або людським фактором указаного географічного місця виготовлення товару, та висновок спеціально вповноваженого органу щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 149-р "Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів".

2.5.2. До заявки іноземного заявника додаються документи, що підтверджують:

правову охорону заявленого КЗП товару у відповідній іноземній державі;

право іноземного заявника на використання відповідного КЗП товару.

Копії таких документів мають бути посвідчені компетентним органом іноземної держави.

2.5.3. Документ про сплату збору за подання заявки, сплаченого відповідно до Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2001 р. № 543, подається разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.

2.5.4. Довіреність, якщо заявка подається через представника, має бути оформлена відповідно до пункту 3.4 цих Правил.

2.5.5. Заявник може надати матеріали для підтвердження репутації товару, яка зумовлена характерними для вказаного географічного місця природними умовами та/або людським фактором, якими, зокрема, можуть бути результати соціологічного дослідження, історична довідка тощо. Зазначені матеріали будуть ураховані при проведенні експертизи заявки.

2.6. Оформлення заявки та документів, що додаються до неї

2.6.1. Заявка та документи, що додаються до неї, оформляються таким чином, щоб їх можна було зберігати тривалий час і безпосередньо репродукувати в потрібній кількості копій.

2.6.2. Кожний документ, що додається до заявки, має бути на окремому аркуші.

Документи заявки друкують на аркушах білого паперу форматом 210 х 297 мм. Кожний документ починають на окремому аркуші, при цьому другий і наступні аркуші нумерують арабськими цифрами.

Кожний аркуш використовують лише з одного боку з розміщенням рядків паралельно меншому боку аркуша.

Мінімальний розмір полів аркушів становить:

ліве - 20 міліметрів;

верхнє - не менш як 10 міліметрів;

праве і нижнє - не менш як 8 міліметрів.

Усі документи друкують шрифтом чорного кольору через 2 інтервали або через 1,5 інтервала при комп'ютерному наборі з висотою літер не менше ніж 2,1 мм.

3. Подання та попередній розгляд заявки та документів, що додаються до неї

3.1. Відповідно до частини 1 статті 10 Закону заявка подається до Держдепартаменту. Заявку безпосередньо подають або надсилають на адресу Укрпатенту, зазначену в формі заявки.

3.2. Заявці, що надійшла, надається реєстраційний номер та встановлюється дата її подання, якою є дата отримання Укрпатентом заяви про реєстрацію КЗП товару та/або права на його використання, про що заявнику надсилається повідомлення.
Перевіряється комплектність документів заявки та наявність документа про сплату збору за подання заявки. Якщо збір не сплачено протягом двох місяців від дати подання заявки, то заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

3.2.1. Матеріали заявки та збір за подання заявки після надання їй реєстраційного номера не повертаються.

3.3. Листування щодо експертизи заявки ведеться заявником або його представником з Укрпатентом за адресою: вул. Сім'ї Хохлових, 15, м. Київ, 04119. Матеріали, що надсилаються до Укрпатенту після встановлення дати подання заявки, мають містити реєстраційний номер заявки. Матеріали, які не містять реєстраційного номера заявки, повертаються без розгляду, якщо заявку не може бути ідентифіковано інакше.

3.4. За дорученням заявника заявка може бути подана через представника. Якщо заявка подається через представника, то до заявки додається довіреність, видана заявником на ім'я представника, оформлена з дотриманням вимог чинного законодавства, або її копія. Якщо заявником є іноземна особа, то заявка подається тільки через патентного повіреного.

Довіреність може стосуватись однієї або декількох заявок, якщо про це зазначено в довіреності.

У довіреності зазначаються:

 • повне ім'я особи, якій вона видана;
 • повне ім'я або найменування особи, яка видає довіреність;
 • обсяг повноважень, які надаються особі, на ім'я якої видано довіреність;
 • дата її вчинення, без якої довіреність уважається недійсною.

Довіреність підписується особою, яка її видала. Якщо довіреність видається від імені юридичної особи України, то підпис особи, що має на це повноваження, скріплюється печаткою. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує довіреність, особистого підпису, ініціалів, прізвища.

Строк дії довіреності не може перевищувати трьох років. Якщо строк дії довіреності не зазначений, то вона зберігає силу протягом одного року з дня її вчинення.

Форма і строк дії довіреності, виданої поза межами України, визначаються за законом країни, де була видана довіреність.

Якщо довіреність вчинена не українською мовою, то до неї додають переклад на українську мову.
У разі зміни представника або припинення його повноважень заявник має повідомити про це Укрпатент.

4. Експертиза заявки

4.1. Експертиза заявки на відповідність установленим вимогам.

4.1.1. Під час експертизи заявки встановлюється відповідність матеріалів заявки вимогам статті 9 Закону та розділу 2 цих Правил.

4.1.2. Якщо при перевірці матеріалів заявки на відповідність вимогам розділу 2 цих Правил встановлено, що відсутні відомості та/або документи, зазначені в цьому розділі, то заявнику направляється запит щодо необхідності надання таких відомостей та/або документів.

4.1.3. До отримання всіх відомостей і документів, зазначених у розділі 2 цих Правил, та усунення недоліків у матеріалах заявки подальший розгляд за заявкою не здійснюється.

4.2. Експертиза заявки на реєстрацію КЗП товару та заявки на реєстрацію КЗП товару та права на його використання

4.2.1 Під час експертизи встановлюється відповідність наведених в заявці відомостей вимогам частини 1 статті 7 і частини 1 статті 9 Закону.

4.2.2. Якщо встановлено, що наведені в заявці відомості відповідають вимогам частини 1 статті 7 і частини 1 статті 9 Закону, то встановлюється їх відповідність умовам надання правової охорони НМП товару згідно з частинами 3, 5, 6 статті 7 Закону.

4.2.3. Якщо наведені в заявці відомості не відповідають умовам надання правової охорони НМП товару згідно з частинами 3, 5, 6 статті 7 Закону, то встановлюється відповідність наведених у заявці відомостей вимогам надання правової охорони ГЗП товару згідно з частинами 4, 5, 6 статті 7 Закону.

4.2.4. Під час експертизи:

 • установлюється відповідність заявленого позначення офіційній сучасній назві географічного місця або його історичній назві;
 • перевіряється наявність у документі, який підтверджує, що заявник виробляє товар, та у висновку (висновках) спеціально вповноваженого органу (органів) відомостей, що підтверджують:
 • місцезнаходження виробництва товару саме в тій місцевості, назва якої заявляється як КЗП товару;
 • здійснення в межах зазначеного географічного місця виробництва (видобування) та/або переробки товару або хоча б основної складової товару, що позначається заявленим на реєстрацію позначенням;
 • перевіряється відповідність опису особливих властивостей, певних якостей або інших характеристик товару, зазначених у заявці, опису у висновку (висновках) спеціально вповноваженого органу (органів).

4.2.5. Якщо під час експертизи встановлено наявність однакових (тотожних) КЗП товару, що використовуються для позначення різних за властивостями однорідних товарів, то за допомогою наданих у заявці відомостей щодо використання (етикетки або опису) визначається, чи не буде використання тотожних КЗП товару причиною введення в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товару.

4.2.6. Якщо під час експертизи виявлено інше заявлене або зареєстроване КЗП товару, що є омонімічним (однаковим за фонетикою, але відмінним за змістом), то за допомогою наданих у заявці відомостей щодо використання (етикетки або опису) визначається, чи не буде використання омонімічних зазначень причиною введення в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товару, географічного місця походження товару або його меж.

4.2.7. Під час проведення експертизи перевіряється відповідність товарів, щодо яких заявник просить зареєструвати КЗП товару та право на його використання товарам, наведеним у документі, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати НМП чи ГЗП цього товару та право на його використання.

4.2.8. Під час проведення експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення відповідно до статті 8 Закону. Якщо встановлено наявність підстав для відмови в наданні правової охорони, то заявнику надсилається рішення про відмову в реєстрації.

4.2.9. Під час проведення експертизи заявлене позначення перевіряється стосовно видових назв, унесених до Переліку видових назв товарів, відповідно до Положення про Перелік видових назв товарів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2000 р. № 583 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2001 р. за № 61/5252.

Якщо заявлена НМП товару або заявлене ГЗП товару міститься у Переліку видових назв товарів, то заявнику надсилається рішення про відмову в реєстрації.

4.3. Експертиза заявки на реєстрацію права на використання вже зареєстрованого КЗП товару.

4.3.1. Під час проведення експертизи заявки на реєстрацію права на використання вже зареєстрованої НМП товару встановлюється відповідність наведених у заявці відомостей вимогам частин 3 "г" і "д", 5, 6 статті 7 та частини 2 статті 9 Закону.

4.3.2. Під час проведення експертизи заявки на реєстрацію права на використання вже зареєстрованого ГЗП товару встановлюється відповідність наведених у заявці відомостей вимогам частин 4 "г" і "д", 5, 6 статті 7 та частини 2 статті 9 Закону.

4.3.3. Під час проведення експертизи заявка перевіряється згідно абзаців 3 і 4 пункту 4.2.4 та пункту 4.2.7 цих Правил.

4.4. Під час проведення експертизи заявки на реєстрацію КЗП товару та/або права на використання КЗП товару, пов'язаного з географічним місцем в іноземній державі, перевіряється наявність:

 • відповідної угоди України з іноземною державою про взаємну охорону цього виду зазначень походження товару;
 • охорони у відповідній іноземній державі заявленого зазначення походження товару;
 • права іноземного заявника на використання зареєстрованого КЗП товару.

Якщо за результатами експертизи зроблено висновок, що заявлене позначення не відповідає умовам частини 2 статті 8 Закону, то Держдепартамент приймає рішення про відмову в реєстрації, яке надсилається заявнику.

4.5. Якщо за результатами експертизи зроблено висновок, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони НМП товару чи ГЗП товару або заявнику не може бути надано право використання вже зареєстрованої НМП товару чи зареєстрованого ГЗП товару, то Держдепартамент приймає рішення про відмову в реєстрації, яке надсилається заявнику.

4.6. Публікація відомостей про заявку

4.6.1. Якщо за результатами експертизи встановлено, що заявка відповідає вимогам, передбаченим статтями 7, 8, 9 Закону, то відомості про заявку публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень).

Публікація повинна містити:

відомості про заявника (заявників);

назву товару, яка містить заявлену на реєстрацію НМП товару чи ГЗП товару;

межі географічного місця, з яким пов'язуються особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару;
опис основних особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;

умови використання КЗП товару на етикетці та при маркуванні товару.

Публікація може містити й інші відомості, визначені в установленому порядку.

4.7. Унесення виправлень, уточнень і змін до матеріалів заявки та надання додаткових матеріалів

4.7.1. За ініціативою заявника під час проведення експертизи до заявки можуть бути внесені виправлення очевидних помилок і уточнення опису основних характеристик товару або меж географічного місця походження товару. Такі виправлення та уточнення можуть бути внесені до матеріалів заявки до опублікування відомостей про заявку. Виправлення та уточнення можуть стосуватися граматичних і друкарських помилок або очевидних неточностей.

4.7.2. Під час проведення експертизи Укрпатент має право зажадати від заявника додаткові матеріали, без яких проведення експертизи неможливе. Додаткові матеріали на запит Укрпатенту мають бути надані протягом трьох місяців від дати отримання запиту. Протягом зазначеного строку заявник або його представник може подати до Укрпатенту заяву про продовження строку для відповіді або поновлення пропущеного з поважних причин строку відповіді на запит. До заяви додається документ про сплату відповідного збору.

Якщо строк продовжено чи поновлено, то заявнику протягом двох тижнів від дати одержання заяви надсилається повідомлення.

Якщо заявник порушив установлений строк або залишив запит без відповіді, то заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

4.7.3. Унесення змін до імені фізичної особи - заявника або найменування юридичної особи - заявника та/або його місце проживання або місцезнаходження здійснюється за заявою заявника або його представника. До заяви додаються документи, що підтверджують правомірність змін.

4.8. Ознайомлення з матеріалами заявки, а також з матеріалами, зазначеними в запиті Укрпатенту або рішенні Держдепартаменту

4.8.1. Заявник має право ознайомитись з усіма матеріалами, зазначеними в запиті Укрпатенту або рішенні Держдепартаменту. Копії матеріалів надсилаються заявнику протягом місяця від дати надходження заяви про надання таких матеріалів.

4.8.2. Після опублікування офіційних відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір.
(Пункт 4.8.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 758 від 14.11.2003)

4.9. Відкликання заявки

4.9.1. Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дня реєстрації КЗП товару та/або права на використання КЗП товару. Датою відкликання заявки вважається дата надходження заяви про відкликання.

4.10. Заперечення проти реєстрації КЗП товару та/або права на його використання

4.10.1. Протягом шести місяців від дати опублікування офіційних відомостей про заявку будь-яка особа може подати до Держдепартаменту заперечення проти реєстрації заявленої НМП товару або заявленого ГЗП товару та/або надання права на використання відповідного КЗП товару.

За подання заперечення сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти разом із запереченням. Якщо збір не сплачено, то заперечення вважається неподаним.

4.10.2. Копія поданого заперечення та відомості про особу, яка подала це заперечення, надсилаються заявнику. Заявник протягом двох місяців від дати одержання копії заперечення повинен надіслати обґрунтовану відповідь на заперечення або подати заяву про продовження встановленого строку для відповіді на заперечення. За подання заяви про продовження строку сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти разом із заявою. Якщо збір не сплачено, то строк для надання відповіді на заперечення не продовжується.

4.10.2.1. Якщо в установлений строк відповідь заявника на заперечення не надійшла, то заперечення розглядається в установленому порядку на підставі наявних матеріалів.

4.10.2.2. Заперечення та відповідь на нього розглядаються Укрпатентом протягом двох місяців від дня завершення строку, установленого для відповіді. Заявник та особа, яка подала заперечення, мають право брати участь у його розгляді.

4.10.3. Повідомлення про результати розгляду заперечення надсилається особі, яка подала це заперечення.

4.11. Експертний висновок

4.11.1. Якщо розглянуте заперечення проти реєстрації визнано слушним, то Держдепартамент на підставі експертного висновку Укрпатенту приймає рішення про відмову в реєстрації КЗП товару та/або права на використання КЗП товару, про що заявнику надсилається повідомлення.

Рішення про відмову в реєстрації публікується в бюлетені.

4.11.2. Якщо заявка відповідає вимогам Закону та цих Правил і в разі відсутності заперечень проти реєстрації або визнання їх необґрунтованими, Держдепартамент на підставі експертного висновку Укрпатенту приймає рішення про реєстрацію КЗП товару та/або права на його використання, про що заявнику надсилається повідомлення.

Т. в. о. начальника  
відділу правового забезпечення
Н. В. Максимова

<< Назад