Географические указания

Наказ
Міністерства науки і освіти України
"Про затвердження Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів"
№798 від 13.12.2001

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2001 р. за № 1086/6277

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів (далі - Положення), що додається.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати це Положення до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності опублікувати це Положення в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр

В.Г.Кремень

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
13.12.2001 № 798

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2001 р. за № 1086/6277

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів

1. Загальні положення

1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" (далі - Закон) та Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 997, визначає форму та порядок ведення Державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів, порядок видачі свідоцтв про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товарів (далі - свідоцтво) та їх дублікатів, порядок внесення змін і уточнень до реєстру, порядок надання витягів з реєстру, а також установлює форму і зміст свідоцтва.

(Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

1.2. Державний реєстр України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів (далі - реєстр) - це сукупність офіційних відомостей щодо кваліфікованих зазначень походження товарів (далі - КЗП товару) та/або осіб, які мають право на використання зареєстрованих КЗП товарів, що постійно зберігаються на електронному і паперовому носіях.

Реєстр веде Державний департамент інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України.

1.3. Відомості про реєстрацію КЗП товару та/або права на використання зареєстрованого КЗП товарів, видачу свідоцтв, зміни щодо правового статусу зареєстрованих КЗП товарів, видачу дублікатів свідоцтв, зміни внаслідок виправлення очевидних помилок та інші відомості, що занесені до реєстру, Держдепартамент публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень). Дані про публікацію зазначених відомостей заносяться до реєстру.
(Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

1.4. Дії, що пов'язані з унесенням змін і уточнень до реєстру або виправлення очевидної помилки, допущеної з вини заявника, виконуються за наявності документа про сплату зборів відповідно до законодавства.

(Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003 )

2. Ведення реєстру

2.1. Реєстрація КЗП товару та/або права на використання КЗП товару здійснюється на підставі рішення Держдепартаменту шляхом унесення відповідного запису до реєстру.

2.2. Запис про реєстрацію КЗП товару або реєстрацію КЗП товару та права на його використання, що вноситься до реєстру, містить такі відомості:

- номер реєстрації;

- номер свідоцтва;

- дата прийняття рішення про реєстрацію;

- дата реєстрації;

- номер заявки, дата подання заявки;

- дата публікації відомостей про реєстрацію, номер бюлетеня;

- держава реєстрації КЗП товару;

- назва КЗП товару та його кваліфікація (назва місця походження товару або географічне зазначення походження товару);

- назва товару;

- опис особливих властивостей товару, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;

- межі географічного місця, де виробляється товар і з яким пов'язуються особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики товару;

- умови використання КЗП товару на етикетці та при маркуванні товару;

- повне ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи (осіб), якій (яким) надається право на використання КЗП товару (власник або власники свідоцтв), його (їх) місце проживання або місцезнаходження та двобуквений код держави відповідно до стандарту Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - ВОІВ) ST. 3;

- адреса для листування;

- повне ім'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або повне ім'я іншої довіреної особи;

- дата закінчення строку дії свідоцтва.

2.3. Запис про реєстрацію права на використання вже зареєстрованого КЗП товару, що вноситься до реєстру, містить такі відомості:

- дата реєстрації права на використання КЗП товару;

- номер свідоцтва;

- дата прийняття рішення про реєстрацію права на використання вже зареєстрованого КЗП товару;

- дата публікації відомостей про реєстрацію права на використання вже зареєстрованого КЗП товару, номер бюлетеня;

- номер заявки, дата подання заявки на реєстрацію права на використання КЗП товару;

- умови використання КЗП товару на етикетці та при маркуванні товару;

- повне ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи, якій надається право на використання вже зареєстрованого КЗП товару (власник свідоцтва), його місце проживання або місцезнаходження та двобуквений код держави відповідно до стандарту ВОІВ ST. 3;

- адреса для листування;

- повне ім'я та реєстраційний номер представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або повне ім'я іншої довіреної особи (за наявності);

- дата закінчення строку дії свідоцтва.

2.4. У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо:

- зміни повного імені фізичної або найменування юридичної особи - власника свідоцтва та/або його місця проживання або місцезнаходження;

- зміни до опису особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;

- зміни меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики товару;

- зміни умов використання КЗП товару на етикетці та при маркуванні товару;

- визнання реєстрації КЗП товару та/або права на його використання недійсними;

- припинення дії реєстрації КЗП товару та/або права на його використання;

- визнання реєстрації права на використання КЗП товару недійсною;

- припинення права на використання КЗП товару;

- зміни складу власників свідоцтв;

- зміни адреси для листування власника свідоцтва;

- зміни щодо представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи;

- дати запису про здійснення будь-якої дії стосовно реєстрації КЗП товару та/або права на використання КЗП товару;

- дати припинення дії свідоцтва;

- очікуваної дати закінчення строку продовження дії свідоцтва;

- видачі дубліката свідоцтва;

- змін і уточнень до реєстру або виправлення очевидної помилки, допущеної з вини заявника;
(Абзац шістнадцятий пункту 2.4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

- зміни стосовно діловодства з ведення реєстру.

2.5. Підставою для внесення змін до реєстру є:

- рішення Держдепартаменту;

- рішення судового органу;

- заява власника (власників) свідоцтв.

2.6. У разі внесення до реєстру змін стосовно реєстрації КЗП товару та/або права на використання зареєстрованого КЗП товару власник (власники) свідоцтва за своєю ініціативою подає (подають) до Держдепартаменту заяву, викладену українською мовою. Заява має стосуватися однієї реєстрації КЗП товару та/або права на його використання і містить:

- номер свідоцтва;

(Абзац перший пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

- номер реєстрації КЗП товару та/або права на його використання;

- номер заявки, дату подання.

У разі зміни повного імені фізичної або найменування юридичної особи - власника свідоцтва та/або його місця проживання або місцезнаходження заява має містити попереднє повне ім'я або найменування і місце проживання або місцезнаходження та нове повне ім'я або найменування і місце проживання або місцезнаходження цього власника свідоцтва.

2.7. Заява про зміни в реєстрації КЗП товару та/або права на використання КЗП товару, заява про видачу дубліката свідоцтва, про виправлення очевидних помилок підписується власником свідоцтва.

Якщо заява подається юридичною особою, то вона підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

До заяви додаються:

- документ про сплату збору за внесення змін і уточнень до реєстру або виправлення очевидної помилки, допущеної з вини заявника;

(Абзац третій пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

- висновок спеціально вповноваженого органу щодо особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару (у разі внесення змін до опису);

- висновок спеціально вповноваженого органу щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики товару (у разі внесення змін щодо меж географічного місця);

- документ, який підтверджує, що власник свідоцтва виробляє товар у географічному місці, зазначеному в реєстрі (у разі зміни місця проживання або місцезнаходження власника свідоцтва);

- документи, що підтверджують правомірність змін (за потреби).

2.8. Заява власника свідоцтва про продовження строку дії свідоцтва або заява про відмову від права на використання КЗП товару подається українською мовою і містить:

- номер свідоцтва;

- номер заявки, дату подання заявки;

- повне ім'я фізичної особи - власника свідоцтва або найменування юридичної особи - власника свідоцтва і його місце проживання або місцезнаходження.

До заяви про продовження строку дії свідоцтва додаються:

- документ про сплату збору за продовження строку дії свідоцтва;

- висновок спеціально вповноваженого органу щодо особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару та меж географічного місця, з яким вони пов'язані;

- документ, який підтверджує, що власник свідоцтва виробляє товар у географічному місці, зазначеному в реєстрі.

2.9. Заяви, зазначені в пунктах 2.6, 2.7, 2.8 цього Положення, можуть бути подані як власником свідоцтва, так і через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншу довірену особу. У цьому разі до заяви додається довіреність, оформлена з дотриманням вимог законодавства.

Довіреність від одного власника свідоцтва (свідоцтв) може бути видана як щодо однієї, так і кількох реєстрацій КЗП товару та права на використання КЗП товару за умови, що це зазначено в довіреності.

У довіреності зазначаються:

- повне ім'я особи, на ім'я якої вона видана;

- обсяг повноважень, які надаються особі, на ім'я якої видано довіреність;

- дата її вчинення, без якої довіреність вважається недійсною.

Довіреність підписується особою, яка її видала. Якщо довіреність видається від імені юридичної особи України, то підпис особи, яка має на це повноваження, скріплюється печаткою. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує довіреність, особистого підпису, ініціалів і прізвища.

Строк дії довіреності, виданої в Україні, не може перевищувати трьох років. Якщо строк дії довіреності не зазначений, то вона вважається дійсною протягом одного року від дати її вчинення.

Форма і строк дії довіреності, виданої в іноземній державі, визначаються за законом цієї держави.

Якщо довіреність вчинена не українською мовою, то до неї додається переклад на українську мову.

Будь-яке призначення представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи може бути скасоване власником свідоцтва або його правонаступником.

У таких випадках власник свідоцтва має повідомити про це Держдепартамент.

2.10. Після внесення до реєстру відомостей щодо продовження строку дії свідоцтва Держдепартамент видає або надсилає власнику свідоцтва чи довіреній особі доповнення до свідоцтва за встановленою формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.

Після внесення до реєстру відомостей щодо внесення змін до опису особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару або меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики товару, Держдепартамент видає або надсилає всім власникам свідоцтв чи їх довіреним особам доповнення до свідоцтва щодо зазначених змін.

Держдепартамент видає або надсилає власникам свідоцтв чи їх довіреним особам доповнення до свідоцтва щодо змін у відомостях стосовно реєстрації КЗП товару та права на використання КЗП товару за встановленою формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення.

2.11. Держдепартамент видає або надсилає власникам свідоцтв чи їх довіреним особам повідомлення з нагадуванням про можливе припинення дії свідоцтва у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва.

3. Видача свідоцтва

3.1. Видача свідоцтва здійснюється Держдепартаментом в місячний строк після реєстрації КЗП товару або після внесення до реєстру відомостей щодо осіб, яким надано право на використання раніше зареєстрованого цього КЗП товару, за умови сплати державного мита за видачу свідоцтва відповідно до законодавства.

(Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003 )

3.2. Свідоцтво видається за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення. Свідоцтво засвідчується підписом голови Державного департаменту інтелектуальної власності та скріплюється печаткою Держдепартаменту.

3.3. Номер свідоцтва складається з порядкового номера реєстрації КЗП товару та порядкового номера реєстрації права на використання зареєстрованого КЗП товару через дріб, наприклад N 1/01, N 1/02, N 1/03 і т. ін., 2/01, 2/02, 2/03 і т. ін.

(Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003 )

3.4. До виданого свідоцтва на вимогу його власника Держдепартамент уносить виправлення очевидних помилок відповідно до пункту 2.7 цього Положення та публікує офіційні відомості про такі виправлення в бюлетені.

(Пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003 )

3.5. У випадку втрати чи зіпсування свідоцтва за заявою його власника Держдепартамент видає або надсилає за адресою для листування, зазначеною в заяві, дублікат свідоцтва. Заява оформлюється відповідно до вимог, установлених пунктами 2.7, 2.9 цього Положення. До заяви додається документ про сплату збору за видачу дубліката свідоцтва.

(Пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003 )

4. Надання відомостей, що занесені до реєстру

Держдепартамент на клопотання будь-якої особи може надати витяг з реєстру. До клопотання додається документ про сплату збору за подання цього клопотання. Витяг стосується однієї реєстрації КЗП товару та права на використання КЗП товару і містить відомості, зазначені в клопотанні. Витяг видається або надсилається на адресу, зазначену в клопотанні.
(Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

Начальник відділення
правового забезпечення

І.Ю.Кожарська

<< Назад