Промышленные образцы

Правила розгляду заявки на промисловий зразок

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 18.03.2002 р. № 198

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
від 29.03.2002 р. № 313/6601

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила, розроблені відповідно до Закону України "Про  охорону прав на промислові зразки" (далі - Закон),

Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року № 997, Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка є  чинною на території України з 25 грудня 1991 року (далі – Паризька конвенція), установлюють порядок розгляду та експертизи заявок на  промислові зразки.

1.2. Визначення термінів та скорочень:

промисловий зразок - результат творчої діяльності людини в  галузі художнього конструювання;

заявка - сукупність документів, необхідних для видачі  патенту;

заявник - особа, яка подала заявку;

патент - патент України на промисловий зразок;

пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки;

представник - представник у справах інтелектуальної власності  (патентний повірений) або інша довірена особа;

МКПЗ - Міжнародна класифікація промислових зразків, запроваджена Локарнською Угодою, підписаною під час Локарнської  дипломатичної конференції 8 жовтня 1968 року;

Держдепартамент - Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України;

Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут  промислової власності" Міністерства освіти і науки України уповноважений державний заклад для розгляду і проведення  експертизи заявок;

Положення - Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності,  затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня  2001 року № 543.

Правила складання - Правила складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і  науки України від 18 лютого 2002 року № 110, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 року за № 226/6514.

1.3. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи  розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд  промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та  ергономічних потреб.

2. Розгляд заявки за участю заявника

2.1. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення  Укрпатенту особисто або через свого представника брати участь у  розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи заявки.
Якщо ініціатива стосовно спільного розгляду питань, що виникли під час проведення експертизи, належить заявнику, то він подає  письмове клопотання або домовляється про це за телефоном з  керівником відповідного експертного підрозділу Укрпатенту.

2.2. Розгляд питань, що виникли під час проведення експертизи заявки, здійснюють шляхом переговорів чи експертної наради.

2.3. Якщо заявник прибув на переговори чи експертну нараду без попереднього узгодження з Укрпатентом, то йому може бути відмовлено в їх проведенні.

2.4. Переговори проводять щодо питань, які можуть бути вирішені безпосередньо експертом і заявником.

2.5. Експертну нараду проводять щодо питань, які вимагають участі ряду фахівців Укрпатенту.

2.6. Якщо від імені кількох заявників у розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи, бере участь один з них, то він повинен мати довіреність від решти заявників на представництво у переговорах чи експертній нараді.

2.7. Пропозиція щодо проведення переговорів чи експертної наради, дата і час їх проведення можуть бути викладені в запиті або повідомленні Укрпатенту чи узгоджені із заявником за телефоном.

2.8. Сторона, яка в призначений час за збігом обставин не має змоги взяти участь у переговорах чи експертній нараді, повідомляє про це іншу сторону і узгоджує з нею іншу дату і час їх проведення.

3. Попередній розгляд заявки

3.1. Заявці, що надійшла, надається реєстраційний номер і проставляється дата надходження заявки.

3.2. Установлення дати подання заявки

3.2.1. Датою подання заявки є дата одержання Укрпатентом матеріалів, що містять принаймні:

клопотання у довільній формі про видачу патенту, викладене українською мовою;

відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;

зображення виробу, що дає уявлення про його зовнішній вигляд;

частину, яка зовнішньо нагадує опис промислового зразка, викладену українською або іншою мовою.

В останньому випадку для збереження дати подання заявки переклад цієї частини на українську мову повинен надійти до Держдепартаменту протягом двох місяців від дати подання заявки.

3.2.2. Якщо на момент одержання матеріали заявки не відповідають вимогам частини 1 статті 12 Закону, то про це повідомляється заявнику.

Для внесення змін до матеріалів надається два місяці від дати одержання заявником повідомлення. Якщо у цей строк невідповідність буде усунуто, то датою подання заявки буде дата одержання Укрпатентом виправлених матеріалів. У противному разі заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

3.2.3. Якщо в заявці є посилання на креслення (схему, карту), але таке креслення (схема, карта) не надійшло на дату одержання Укрпатентом заявки, то про це заявнику надсилається повідомлення і пропонується на його вибір надіслати креслення (схему, карту) чи вилучити посилання на нього в заявці.
Якщо протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення креслення (схема, карта) надійде до Укрпатенту, то датою подання заявки буде дата його одержання. Якщо в цей самий строк заявник не зробить запропонованого йому вибору, то заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

3.2.4. Матеріали заявки перевіряються на наявність документа про сплату збору за подання заявки в установленому відповідно до Положення розмірі. Якщо відповідно до законодавства заявник має пільги зі сплати зборів, то перевіряється документ, що підтверджує такі пільги.

При сплаті збору за подання заявки в розмірі, меншому, ніж установлений для кількості варіантів промислового зразка, заявнику повідомляють про необхідність дотримання відповідності розміру збору кількості варіантів шляхом доплати збору або вилучення варіантів.

3.2.5. Рішення про встановлення дати подання заявки Держдепартамент надсилає заявнику за встановленою формою, наведеною в додатку 1 до цих Правил, після надходження документа про сплату збору за подання заявки. У разі порушення встановлених вимог зазначене рішення не надсилається, а заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

3.3. Установлення пріоритету

3.3.1. Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протягом трьох місяців від дати подання заявки до Держдепартаменту подає заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та її копію, якщо ця заявка була подана в іноземній державі - учасниці Паризької конвенції, з перекладом на українську мову, або документ, що підтверджує показ зазначеного промислового зразка на виставках, проведених на території держави - учасниці Паризької конвенції. У межах цього строку зазначені матеріали можуть бути змінені. Якщо ці матеріали подано пізніше трьох місяців, то право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення.

3.3.2. Щодо заявки в цілому чи її частини може бути заявлено пріоритет кількох попередніх заявок. При цьому строки, початковою датою яких є дата пріоритету, обчислюються від найбільш ранньої дати пріоритету.

3.3.3. При встановленні дати пріоритету за попередньою заявкою проводять перевірку відповідності промислового зразка, який зображено в матеріалах попередньої заявки, промисловому зразку, щодо якого заявляється пріоритет.

Пріоритет поширюється лише на ті ознаки промислового зразка, які зазначені в попередній заявці, пріоритет якої заявлено.

3.3.4. При встановленні дати пріоритету промислового зразка, використаного в експонаті, показаному на виставці, проводиться перевірка документа, що підтверджує показ на виставці промислового зразка, щодо якого заявляється пріоритет, на відповідність вимогам пункту 11.3 Правил складання.

3.3.5. Якщо суттєві ознаки промислового зразка, який зображено в матеріалах попередньої заявки, не збігаються з суттєвими ознаками промислового зразка, що заявляється, то право на пріоритет не визнається, про що заявнику надсилається повідомлення.

3.3.6. Якщо за попередньою заявкою діловодство в Укрпатенті не завершено, то з надходженням заяви про пріоритет попередня заявка вважається відкликаною в частині, на яку заявлено пріоритет, про що заявнику надсилається повідомлення.

3.4. Листування щодо експертизи заявки ведеться заявником або його представником з Укрпатентом за адресою: вул. Сім'ї Хохлових, 15, м. Київ, 04119. Матеріали, що надсилаються до Укрпатенту після встановлення дати подання заявки, мають містити реєстраційний номер заявки. Матеріали, що не містять реєстраційного номера заявки, повертаються без розгляду, якщо заявку не може бути ідентифіковано інакше.

3.5. Якщо заявка подана через представника, то перевіряється відповідність оформлення довіреності вимогам пункту 1.5 Правил складання. Якщо заявником є іноземна особа, то заявка подається тільки через патентного повіреного.

4. Експертиза заявки

4.1. Після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату збору за подання заявки проводиться формальна експертиза заявки під час якої:

- визначається належність об'єкта, що заявляється, до об'єктів, яким надається правова охорона;

- перевіряється правильність оформлення документів заявки відповідно до розділу 3 Правил складання та відповідність матеріалів заявки вимогам статті 11 Закону;

- проводиться класифікація об'єкта, що заявляється, відповідно до МКПЗ;

- перевіряється єдність промислового зразка.

4.1.1. Якщо об'єкт, що заявляється, не належить до об'єктів, яким відповідно до статті 5 Закону надається правова охорона, то заявнику надсилається рішення про відхилення заявки за встановленою формою, наведеною в додатку 2 до цих Правил.

4.1.2. Якщо заява про видачу патенту заповнена з порушенням вимог, установлених розділом 3 Правил складання, то заявнику надсилаються повідомлення із зазначенням невідповідностей і один примірник заяви для доопрацювання.

4.1.2.1. Якщо фотографії загального вигляду не відображають усі суттєві ознаки промислового зразка, а саме: неправильно вибрано ракурс, фон чи присутні відблиски, тіні, сторонні предмети тощо, що не дає повного уявлення про заявлений об'єкт, то заявнику надсилається повідомлення з пропозицією виправити недоліки згідно з указаними зауваженнями або доповнити комплект документів необхідними фотографіями.

4.1.2.2. У разі відсутності в описі промислового зразка будь-якого розділу або достатніх відомостей у кожному з розділів опису заявнику надсилається повідомлення із зазначенням невідповідностей і один примірник опису для доопрацювання.

4.1.2.3. Якщо креслення, схеми або карти (якщо вони є в заявці) не відповідають установленим вимогам, то заявнику надсилаються повідомлення і один примірник відповідних матеріалів для доопрацювання.

4.1.3. Класифікація об'єкта, що заявляється Класифікація об'єкта, що заявляється, проводиться відповідно до МКПЗ. Основою для класифікації є призначення промислового зразка.

4.1.4. Перевірка єдності промислового зразка

4.1.4.1. Заявка повинна стосуватися одного промислового зразка і може містити його варіанти.

4.1.4.2. При порушенні вимоги єдності промислового зразка заявнику надсилається повідомлення, у якому пропонується вказати, який промисловий зразок слід розглядати, і в разі необхідності внести уточнення до заявки. При цьому інші промислові зразки можуть бути оформлені окремими заявками.

4.1.4.3. Для внесення змін до матеріалів заявки надається два місяці від дати одержання заявником повідомлення Укрпатенту. Якщо за цей строк вимогу єдності не буде виконано, то Укрпатент проводить експертизу промислового зразка, зазначеного в описі першим.

4.2. Якщо заявником подано додаткові матеріали, то в процесі експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої в поданій заявці суті промислового зразка.
Додаткові матеріали виходять за межі розкритої в поданій заявці суті промислового зразка, якщо вони містять нові суттєві ознаки.

Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті промислового зразка, не беруться до уваги під час розгляду заявки і можуть бути оформлені заявником як самостійна заявка.

4.3. Якщо заявка або документ про сплату збору за подання заявки не відповідають установленим вимогам, то заявнику надсилається повідомлення із зазначенням невідповідностей. Для усунення невідповідностей надається два місяці від дати одержання заявником повідомлення. Якщо за цей строк невідповідності не будуть усунуті і заявник не подасть мотивованого клопотання про його продовження, то заявнику надсилається рішення про відхилення заявки.

4.4. Зазначений строк, пропущений заявником, може бути поновлений за наявності поважних причин.

Клопотання про поновлення строку має надійти до Укрпатенту протягом шести місяців від дати закінчення пропущеного строку.

4.5. Якщо заявка на промисловий зразок і документ про сплату збору за подання заявки відповідають установленим вимогам, то заявнику надсилається рішення про видачу патенту за встановленою формою, наведеною в додатку 3 до цих Правил.

4.6. Заявник має право ознайомитися з усіма матеріалами, зазначеними в запиті Укрпатенту або рішенні Держдепартаменту. Копії патентних матеріалів, затребуваних заявником, надсилаються протягом місяця.

5. Унесення виправлень, уточнень і змін до матеріалів заявки

5.1. За ініціативою заявника під час проведення експертизи до заявки можуть бути внесені виправлення і уточнення. Ці виправлення і уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до Укрпатенту після дати одержання заявником рішення про видачу патенту або рішення про відхилення заявки.

5.2. Виправлення очевидних помилок (граматичних, синтаксичних тощо) і внесення уточнень здійснюються за клопотанням про внесення з ініціативи заявника виправлень і уточнень до заявки, підписаним заявником, після одержання ним рішення про встановлення дати подання заявки. За подання зазначеного клопотання заявником сплачується збір.

5.3. Виправлення та уточнення документів заявки здійснюються шляхом надання замінних листів та/або фотографій. Виправлені листи або фотографії надаються для кожного примірника відповідного документа заявки.

5.4. До клопотання про внесення змін до повного імені фізичної особи - заявника або найменування юридичної особи заявника та/або його місця проживання або місцезнаходження додаються документи, що підтверджують правомірність змін (за потреби).

Клопотання про зміну повного імені фізичної особи - заявника або найменування юридичної особи - заявника, його місця проживання або місцезнаходження, адреси для листування може стосуватись однієї або кількох заявок.

Начальник Управління
промислової власності

Л. А. Цибенко


Додаток 1

до пункту 3.2.5 Правил розгляду
заявки на промисловий зразок модель

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

Україна, 01601, Київ-42, вул. Глазунова, 1, тел./факс (044) 494-05-05,
тел. бухгалтерії  (044) 494-06-22

Висновок, затверджений Державним департаментом інтелектуальної власності, набув статусу рішення про встановлення дати подання заявки (98) Адреса для листування ____________
___________________________________

 

 “ЗАТВЕРДЖУЮ”
Перший заступник голови Державного департаменту інтелектуальної власності
__________________________________
“______” ________  200_ р.

(21) Номер заявки

Висновок
про встановлення дати подання заявки на промисловий зразок

За результатами перевірки поданих матеріалів заявки  на відповідність вимогам ст. 12 Закону встановлено, що датою подання заявки є дата одержання Укрпатентом:

  • матеріалів заявки
  • виправлених матеріалів
  • креслень (схеми, карти)

(22) Дата подання заявки “_____”____________200__ р.

Бібліографічні дані є невід'ємною частиною Висновку і наводяться на окремому аркуші.

 

Начальник відділу

Головний експерт

тел.

Начальник відділу ______________________________________ (П.І.Б.)

(підпис)

Бібліографічні дані

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(21) Номер заявки

(22) Дата подання заявки

(51) Індекс(и) Міжнародної класифікації промислових зразків

(54) Назва промислового зразка

(71) Заявник(и)

(72) Повне ім'я автора(ів)

(74) Представник у справах інтелектуальної власності

(98) Адреса для листування

(55) Зображення промислового зразка та вказівка щодо кольорів


Додаток 2

до пункту 4.1.1. Правил розгляду
заявки на промисловий зразок

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

Україна, 01601, Київ-42, вул. Глазунова, 1, тел./факс (044) 494-05-05,
тел. бухгалтерії  (044) 494-06-22

Висновок, затверджений Державним департаментом інтелектуальної власності, набув статусу рішення про відхилення заявки (98) Адреса для листування ____________
___________________________________

 

 “ЗАТВЕРДЖУЮ”
Перший заступник голови Державного департаменту інтелектуальної власності
__________________________________
“______” ________  200_ р.

Висновок
про відхилення заявки на промисловий зразок

(21) Номер заявки

(22) Дата подання заявки

За результатами  формальної експертизи,  проведеної згідно зі ст. 14 Закону,  установлено,  що не може бути  видано  патент  на заявлений промисловий зразок на підставі:

заявлений промисловий зразок:

  • не відповідає вимогам п.2 ст. 5 Закону;
  • суперечить суспільним інтересам,  принципам гуманності і моралі (п.1 ст.5 Закону);
  • є об'єктом архітектури (п.3 ст.5 Закону);
  • є друкованою продукцією як такою (п.3 ст.5 Закону);
  • є об'єктом нестійкої форми (п.3 ст.5 Закону);
  • є промисловою, гідротехнічною та іншою стаціонарною спорудою (п. 3 ст. 5 Закону);

заявка не відповідає вимогам ст. 11 Закону у зв'язку з тим, що в установлений строк не надійшли такі матеріали:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
  
Бібліографічні дані є невід'ємною частиною Висновку і наводяться на окремому аркуші.

Начальник відділу

Головний експерт
тел.

Начальник відділу ______________________________________ (П.І.Б.)
                                                                (підпис)

Бібліографічні дані

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(21) Номер заявки

(22) Дата подання заявки

(51) Індекс(и) Міжнародної класифікації промислових зразків

(54) Назва промислового зразка

(71) Заявник(и)

(72) Повне ім'я автора(ів)

(74) Представник у справах інтелектуальної власності

(98) Адреса для листування

(55) Зображення промислового зразка та вказівка щодо кольорів


Додаток 3

до пункту 4.5 Правил розгляду
заявки на промисловий зразок

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

Україна, 01601, Київ-42, вул. Глазунова, 1, тел./факс (044) 494-05-05,
тел. бухгалтерії  (044) 494-06-22

Висновок, затверджений Державним департаментом інтелектуальної власності, набув статусу рішення про видачу патенту на промисловий зразок (98) Адреса для листування ____________
___________________________________

 

 “ЗАТВЕРДЖУЮ”
Перший заступник голови Державного департаменту інтелектуальної власності
__________________________________
“______” ________  200_ р.

Висновок
про видачу патенту на промисловий зразок

(21) Номер заявки

(22) Дата подання заявки

За результатами формальної експертизи, проведеної згідно з п.5 ст. 14 Закону, установлено, що заявлений промисловий зразок відповідає  умовам  надання правової охорони,  а заявка відповідає вимогам ст.11 Закону.

Бібліографічні дані є невід'ємною частиною Висновку і наводяться на окремому аркуші.

Начальник відділу

Головний експерт

тел.

Начальник відділу ______________________________________ (П.І.Б.)

(підпис)

Бібліографічні дані

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(21) Номер заявки

(22) Дата подання заявки

(51) Індекс(и) Міжнародної класифікації промислових зразків

(54) Назва промислового зразка

(71) Заявник(и)

(72) Повне ім'я автора(ів)

(74) Представник у справах інтелектуальної власності

(98) Адреса для листування

(55) Зображення промислового зразка та вказівка щодо кольорів

<< Назад