Промышленные образцы

Наказ

Міністерства освіти і науки України

"Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України
на промислові зразки" № 290 від 12.04.2001

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2001 р. за № 378/5569

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
N 470 від 20.06.2001
N 441 від 01.08.2002
N 806 від 09.12.2003)

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15 грудня 1993 року N 3688-XІІ, Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності" від 21 грудня 2000 року N 2188-ІІІ Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки (далі - Положення), що додається.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати це Положення до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності опублікувати це Положення в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держпатенту України "Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки та порядок видачі патентів" від 7 червня 1996 року N 124, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 червня 1996 року за N 306/1331, та пункт 1.1 наказу Міністерства освіти і науки України "Про внесення змін до деяких нормативних документів Держпатенту України" від 16 серпня 2000 року N 391, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2000 року за N 575/4796.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр  В.Г.Кремень

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
12.04.2001 N 290

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2001 р.
за N 378/5569

Положення про Державний реєстр патентів України на
промислові зразки

(У пунктах 1.3 - 3.5 та розділі 4 замінено слово "Установа" словом "Держдепартамент" у відповідних відмінках згідно з Наказом МОН N 470 від 20.06.2001)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі - Закон), Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" від 23 грудня 1993 року N 3770-XІІ, Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997, Паризької конвенції про охорону промислової власності, підписаної в Парижі 20 березня 1883 року, яка є чинною в Україні з 25 грудня 1991 року (далі - Паризька конвенція), визначає форму та порядок ведення Державного реєстру патентів України на промислові зразки, порядок видачі патентів України на промислові зразки та їх дублікатів, порядок продовження строку дії патентів на промислові зразки, порядок надання виписок з реєстру, перелік змін, які можуть бути внесені до реєстру за ініціативою власника патенту, а також установлює форму патенту України на промисловий зразок і зміст зазначених у ньому відомостей.

(Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

1.2. Державний реєстр патентів України на промислові зразки (далі - реєстр) - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації патентів України на промислові зразки (далі - патенти), які постійно зберігаються на електронному та паперовому носіях. Реєстр формує Державний департамент інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України.

(Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 470 від 20.06.2001)

1.3. Відомості про видачу патентів, зміни щодо правового статусу патентів, про видачу дубліката патенту, зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що занесені до реєстру, Держдепартамент публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень). Дані про публікацію зазначених відомостей заносяться до реєстру.

(Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

1.4. Державна реєстрація (далі - реєстрація) та дії, що пов'язані з веденням реєстру, виконуються за наявності документа про сплату державного мита, збору відповідно до чинного законодавства.
(Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

2. Ведення реєстру

2.1. Реєстрація патенту здійснюється шляхом унесення відповідного запису до реєстру на підставі рішення Держдепартаменту про видачу патенту та за наявності документів про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікацію про видачу патенту.

(Пункт 2.1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

2.2. У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо:

- продовження строку дії патенту;

- зміни повного імені фізичної особи - власника (власників) або найменування юридичної особи - власника (власників) і/або адреси власника (власників) патенту;

- зміни складу авторів або власників патенту;

- зміни назви промислового зразка;

- зміни стосовно представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи;

- передачі права власності на промисловий зразок;

- видача ліцензії на використання промислового зразка;

(Абзац восьмий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

- заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка;

(Абзац дев'ятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

- відкликання заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка;

(Абзац десятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

- змін до відомостей про видача ліцензії на використання промислового зразка;

(Абзац одинадцятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

- визнання патенту недійсним повністю або частково;

- припинення дії патенту;

- видачі дубліката патенту;

- змін унаслідок виправлення помилок (граматичних, синтаксичних, інформаційних тощо);

(Абзац п'ятнадцятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

- зміни адреси для листування;

- змін стосовно діловодства з ведення реєстру.

2.3. Підставою для внесення відомостей до реєстру є:

- рішення Держдепартаменту;

- рішення судових органів;

- клопотання або заява власника (власників) патенту.

2.4. У разі зміни повного імені фізичної особи - власника (власників) патенту або найменування юридичної особи - власника (власників) патенту і/або зміни адреси власника (власників) патенту, зміни адреси для листування, зміни складу авторів, зміни щодо представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи, видачі дубліката патенту та виправлення помилок власник (власники) патенту за своєю ініціативою подає до Держдепартаменту клопотання щодо зазначених змін, викладене українською мовою. Клопотання має стосуватися одного патенту і містити:

(Абзац перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом  Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

- номер патенту;

- номер заявки;

- дату подання заявки;

- назву промислового зразка;

- повне ім'я фізичної особи - власника (власників) або найменування юридичної особи - власника (власників) й адресу власника (власників) патенту;

- адресу для листування.

Клопотання підписується власником (власниками) патенту. Якщо власником патенту є юридична особа, то клопотання підписує особа, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує клопотання, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

У разі подання клопотання про зміну складу авторів клопотання підписується особами, що зазначені в заявці як автори, а також особами, які фактично є авторами, але в заявці авторами не зазначені.
До клопотання додаються:

- документ про сплату збору за внесення до реєстру (за ініціативою власника патенту) змін щодо патенту, за винятком виправлення помилок;

(Абзац одинадцятий пункту 2.4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

- два примірники зображення розміром 18 х 24 (для невеликих виробів 13х18 або 9х12) із зазначенням назви промислового зразка та варіантів у разі видачі дубліката;

(Абзац дванадцятий пункту 2.4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

- документи, що підтверджують правомірність змін (за потреби).

2.5. Заява про повну або часткову відмову від патенту подається власником (власниками) патенту, стосується одного охоронного документа і містить:

- номер патенту;

- номер заявки;

- дату подання заявки;

- назву промислового зразка;

- повне ім'я фізичної особи - власника (власників) або найменування юридичної особи - власника (власників) й адресу власника (власників) патенту;

- адресу для листування;

- обсяг прав, щодо яких здійснюється відмова у випадку часткової відмови від патенту.

У заяві також повинно бути зазначено, що особа, яка використовує промисловий зразок на підставі ліцензійного договору, попереджена про відмову від патенту, а також зазначено відомості про відсутність накладеного арешту на майно, до складу якого входять права, що засвідчуються патентом.

Заява підписується власником (власниками) патенту. Якщо власником патенту є юридична особа, то заява підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

(Абзац одинадцятий пункту 2.5 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

2.6. Заяву про повну або часткову відмову від патенту або клопотання про зміну відомостей, що занесені до реєстру, продовження строку дії патенту, видачу дубліката патенту може подати представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа. У цьому разі до заяви або клопотання додається довіреність, оформлена з дотриманням вимог чинного законодавства, або її копія.

Довіреність може стосуватись як одного патенту або заявки, так і всіх патентів або заявок одного і того самого власника за умови, що про це зазначено в довіреності.

У довіреності зазначається:

- повне ім'я особи, якій вона видана;

- обсяг повноважень, які надаються особі, на ім'я якої видано довіреність;

- дата її вчинення, без якої довіреність уважається недійсною.

Довіреність підписується особою, яка її видала. Якщо довіреність видається юридичною особою України, то підпис особи, що має на це повноваження, скріплюється печаткою. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує довіреність, особистого підпису, ініціалів, прізвища.

Строк дії довіреності не може перевищувати трьох років. Якщо строк дії довіреності не зазначений, то вона вважається дійсною протягом одного року від дати її вчинення.

Форма і строк дії довіреності, виданої поза межами України, визначаються за законом країни, де була видана довіреність.

Якщо довіреність викладена не українською мовою, то до неї додають переклад на українську мову.

Довіреність представнику в справах інтелектуальної власності (патентному повіреному), зареєстрованому в Держдепартаменті, для представництва особи, яка проживає за межами України, може бути видана як самим власником патенту, так і представником власника, що має відповідну довіреність, видану власником патенту. У цьому разі до Держдепартаменту слід подати обидві довіреності.

Будь-яке призначення представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи може бути скасоване особами, які здійснили це призначення, або їх правонаступниками.

Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа може відмовитись від свого призначення шляхом надання підписаного ним повідомлення. У цьому разі власник має повідомити про це Держдепартамент.

2.7. Держдепартамент видає або надсилає власнику (власникам) патенту чи довіреній особі доповнення до патенту на промисловий зразок щодо зміни власника патенту внаслідок передачі права власності та змін у відомостях щодо реєстрації патенту, передбачених пунктами 2.4 - 2.6 цього

Положення, за встановленою формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.

Доповнення до патенту надсилаються за адресою, зазначеною в клопотанні або заяві.

2.8. Держдепартамент видає або надсилає власнику патенту чи довіреній особі повідомлення про припинення дії патенту у разі несплати річного збору за підтримання чинності патенту.

3. Видача патенту

3.1. Видача патенту здійснюється Держдепартаментом у місячний строк після його державної реєстрації.

3.2. Патент на промисловий зразок видається за встановленими формами, наведеними в додатках 2, 3 до цього Положення. Патент засвідчується підписом голови Державного департаменту інтелектуальної власності та печаткою Держдепартаменту.

3.3. Патент видається особі, яка має право на його одержання, або надсилається за адресою для листування. Якщо право на одержання патенту мають кілька осіб, то їм видається один патент.

3.4. До виданого патенту на вимогу його власника (власників) Держдепартамент вносить виправлення очевидних помилок відповідно до пунктів 2.4 - 2.7 цього Положення з наступним повідомленням про це в бюлетені.

3.5. У випадку втрати чи зіпсування патенту за клопотанням його власника (власників) Держдепартамент видає або надсилає за адресою, зазначеною в клопотанні, дублікат патенту.

(Абзац перший пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

Клопотання оформлюється відповідно до вимог, установлених пунктами 2.4, 2.6 цього Положення. До клопотання додається документ про сплату збору за видачу дубліката патенту.

(Абзац другий пункту 3.5 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 806) від 09.12.2003 )

4. Надання відомостей, що занесені до реєстру

Після внесення відомостей про патент на промисловий зразок до реєстру Держдепартамент на клопотання будь-якої особи надає їй виписку з реєстру, за умови надходження документа про сплату збору за подання цього клопотання. Виписка стосується одного патенту та містить відомості, зазначені в клопотанні. Виписка видається будь-якій особі або надсилається на адресу, зазначену в клопотанні.

(Абзац розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

Відомості про автора не надаються, якщо він вимагає, щоб його не згадували в будь-якій публікації.

Начальник відділу правового забезпечення Л.А.Цибенко


 Додаток 1
до пункту 2.7 Положення про
Державний реєстр патентів України
на промислові зразки

УКРАЇНА
(19) UA
(11)
(51)

Герб
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний департамент інтелектуальної власності

Доповнення до патенту на промисловий зразок

_______________________________ __________ _____________________
(голова Державного департаменту        (підпис)        (ініціали, прізвище)
інтелектуальної власності)

М.П.

Зміни у відомостях щодо реєстрації патенту України на промисловий зразок
( ) Код (коди) ІНІД для ідентифікації бібліографічних даних відповідно до стандарту BOІB ST.80, щодо яких було внесено зміни (виправлено помилки).

Зміст змін у відомостях щодо реєстрації патенту.

Дата публікації та номер бюлетеня.

(Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 470 (z0559-01) від 20.06.2001)

Начальник відділу правового забезпечення  Л.А.Цибенко


 Додаток 2
до пункту 3.2 Положення про
Державний реєстр патентів України
на промислові зразки

УКРАЇНА
(19) UA
(11)
(51)

Герб
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний департамент інтелектуальної власності

Патент на промисловий зразок
видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки"

_______________________________ __________ _____________________
(голова Державного департаменту      (підпис)        (ініціали, прізвище)
інтелектуальної власності)
М.П.

__________________________________________________________________
(21) Номер заявки.
(22) Дата подання заявки.
(24) Дата, з якої набирають чинності права, що випливають з патенту.
(45) Дата публікації та номер бюлетеня.
(54) Назва промислового зразка.
(72) Автор(и), код держави.
(73) Повне ім'я або найменування та адреса власника(ів), код держави.
( ) Інші коди ІНІД для ідентифікації бібліографічних даних відповідно до стандарту BOІB ST.80.
(Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 470 ( z0559-01 ) від 20.06.2001)

Начальник відділу правового забезпечення  Л.А.Цибенко


 Додаток 3
до пункту 3.2 Положення про
Державний реєстр патентів України
на промислові зразки

УКРАЇНА
(19) UA
(11)
(51)

Герб
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний департамент інтелектуальної власності

Патент на промисловий зразок
видано відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України
"Про охорону прав на промислові зразки" від 23 грудня 1993 року N 3770-XІІ

_______________________________ __________ _____________________
(голова Державного департаменту          (підпис)        (ініціали, прізвище)
інтелектуальної власності)
М.П.

__________________________________________________________________
(10) Вид та номер охоронного документа СРСР.
(21) Номер заявки.
(22) Дата подання заявки.
(24) Дата, з якої набирають чинності права, що випливають з патенту.
(45) Дата публікації та номер бюлетеня.
(54) Назва промислового зразка.
(72) Автор(и), код держави.
(73) Повне ім'я або найменування та адреса власника(ів), код держави.
( ) Інші коди ІНІД для ідентифікації бібліографічних даних відповідно до стандарту BOІB ST.80.
(Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 470 ( z0559-01 ) від 20.06.2001)

Начальник відділу правового забезпечення  Л.А.Цибенко


<< Назад