Торговые марки

Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України 04.03.2004 N 175
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 березня 2004 р.
за N 334/8933

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 7 жовтня 2003 року N 677 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2003 року за N 931/8252 (далі - Положення).

1.2. Ці Правила визначають умови надання згоди, установлюють порядок подання та розгляду клопотань заявників про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг.

1.3. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

Держдепартамент - Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України;

заявка - сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва України на знак для товарів і послуг;

заявник - фізична особа-підприємець та/або юридична особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку;

(Абзац четвертий пункту 1.3 в редакції Наказу міністерства освіти і науки N 385 від 12.05.2004)

знак - знак для товарів і послуг;

клопотання - клопотання заявника про внесення до знака для товарів і послуг позначення, що містить офіційну назву держави "Україна".

Комісія - Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг;

Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут промислової власності" Міністерства освіти і науки України - уповноважений державний заклад для проведення експертизи заявок;

представник - представник у справах інтелектуальної власності, зареєстрований згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року N 545, або інша довірена особа.

1.4. Використанням офіційної назви держави "Україна" вважається внесення позначення до знака як елемента, що містить:

офіційну назву держави "Україна", написану літерами української та/або будь-якої іншої абетки;

міжнародний код України "UA", визначений згідно зі Стандартом Міжнародної організації із

стандартизації ІSO 3166 та Стандартом Всесвітньої організації інтелектуальної власності ST.3.

2. Умови надання згоди на внесення до знака позначення, що містить офіційну
назву держави "Україна"

2.1. Згода на внесення до знака позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", надається, якщо:

1) використання офіційної назви держави "Україна" як елемента знака не суперечитиме публічному порядку, принципам гуманності й моралі, сприятиме інтересам держави та не вводитиме в оману громадськість щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги;

2) товари і послуги, щодо яких передбачається використання такого знака, мають промислову, освітню, наукову, культурну чи художню цінність.

2.2. При розгляді клопотання щодо надання згоди Комісія бере до уваги такі фактори, як тривалість діяльності заявника, розповсюдження його продукції чи послуг на території України та за її межами, естетичний вигляд позначення тощо.

3. Порядок подання клопотання

3.1. Підставою для подання клопотання є повідомлення Укрпатенту про необхідність отримання згоди Комісії на включення офіційної назви держави "Україна" до знака.

3.2. Клопотання повинно стосуватися одного знака.

3.3. Клопотання складається українською мовою в довільній формі і повинно містити:

 • ім'я (повне найменування) особи, яка подала клопотання;
 • ім'я (повне найменування) особи, якої стосується клопотання;
  (Абзац третій пункту 3.3 в редакції Наказу міністерства освіти і науки N 385 від 12.05.2004)
 • адресу для листування;
 • номер заявки та дату її подання;
 • суть клопотання;
 • інформацію щодо діяльності особи, якої стосується клопотання;
 • підпис особи, яка подала клопотання.

3.4. Клопотання подається заявником на адресу Держдепартаменту.

За дорученням заявника клопотання може бути подано через представника.

3.5. До клопотання додаються:

 • копія повідомлення Укрпатенту про необхідність отримання згоди Комісії на використання назви держави "Україна" в знаку із обов'язковим доданням бібліографічних даних, що є невід'ємною частиною повідомлення;
 • копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів (якщо заявником є юридична особа);
  (Абзац третій пункту 3.5 в редакції Наказу міністерства освіти і науки N 385 від 12.05.2004)
 • копія довіреності, що посвідчує повноваження представника на подання клопотання (якщо клопотання подається незаявником);
 • лист від відповідного центрального органу виконавчої влади, який містить підтримку клопотання по суті, а також інформацію щодо діяльності заявника;
 • інші матеріали, які заявник вважає за доцільне надати для отримання згоди.

4. Попередній розгляд клопотання

4.1. Клопотання, що одержано Комісією, реєструється відповідальним секретарем Комісії з наданням йому реєстраційного номера.

4.2. Якщо клопотання відповідає вимогам пункту 3 цих Правил, заявнику в десятиденний строк від дати надходження клопотання до Комісії надсилається повідомлення про прийняття клопотання до розгляду. Датою прийняття клопотання до розгляду є дата відправлення заявнику повідомлення про прийняття клопотання до розгляду.

4.3. У разі невідповідності клопотання встановленим у пункті 3 вимогам заявнику в десятиденний строк від дати надходження клопотання до Комісії надсилається повідомлення з пропозицією протягом двох місяців від дати його надходження до заявника надати додаткові матеріали чи відомості, що необхідні для його розгляду.

При своєчасному наданні заявником затребуваних матеріалів строк розгляду клопотання відраховується від дати їх надходження до Комісії.

Якщо в зазначений двомісячний строк затребувані матеріали не надійдуть, клопотання вважатиметься відкликаним, про що заявнику надсилається повідомлення. Копія цього повідомлення передається до Укрпатенту і враховується при подальшому проведенні експертизи заявки.

У разі необхідності за рішенням голови, а в разі його відсутності - заступника голови Комісії або за мотивованим клопотанням заявника строк розгляду клопотання може бути продовжено, але не більше ніж на два місяці, про що заявнику надсилається повідомлення.

4.4. Заявник може відкликати своє клопотання на будь-якому етапі його розгляду, повідомивши про це Комісію письмово.

5. Розгляд клопотання на засіданні Комісії

5.1. У межах строку, установленого пунктом 4 Положення, голова Комісії призначає день проведення засідання.

5.2. Розгляд клопотання здійснюється на закритому засіданні Комісії.

5.3. Засіданням Комісії керує головуючий.

Головуючий відкриває засідання та оголошує перелік питань, що розглядаються.

5.4. Для розгляду клопотання голова Комісії, а в разі його відсутності - заступник голови має право залучати фахівців для розв'язання питань, що належать до її компетенції, одержувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань.

5.5. Під час розгляду клопотання по суті встановлюється дотримання умов, визначених пунктом 2 цих Правил.

5.6. Розгляд клопотання складається з таких етапів:

 • викладення суті клопотання відповідальним секретарем Комісії;
 • відповіді відповідального секретаря на запитання членів Комісії;
 • обмін думками між членами Комісії, опрацювання проекту рішення та прийняття рішення шляхом голосування.

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови Комісії.

5.7. Протокол засідання Комісії веде відповідальний секретар або за відсутності секретаря - член Комісії, призначений головуючим.

Протокол повинен містити:

 • дату проведення засідання;
 • перелік присутніх членів Комісії;
 • дату подання заявки та її номер, а також відомості про заявника;
 • перелік документів, узятих до уваги при розгляді клопотання;
 • резолютивну частину рішення Комісії.

Протокол підписується головою Комісії, його заступником та членами Комісії, присутніми на засіданні.

5.8. Члени Комісії мають право внести до протоколу свою особисту думку або надати її у письмовій формі у триденний строк від дати проведення засідання. Цей документ додається до протоколу засідання.

6. Рішення Комісії

6.1. За результатами розгляду клопотання Комісія приймає рішення про надання згоди, про відмову в наданні згоди чи про запит додаткових документів. У рішенні зазначаються: дата розгляду клопотання, присутні члени Комісії, відомості про позначення, якого стосується клопотання, перелік матеріалів, прийнятих до уваги при розгляді.

6.2. Рішення підписує відповідальний секретар Комісії та затверджує голова Комісії, а в разі його відсутності - заступник голови.

6.3. Рішення Комісії надсилається заявнику, а його копія - до Укрпатенту не пізніше одного місяця від дати засідання, на якому це рішення прийнято.

Заступник начальника юридичного управління                               Н.В.Максимова

<< Назад