Торговые марки

Наказ
Міністерства освіти і науки України
"Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг" № 10 від 10.01.2002

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 січня 2002 р. за № 64/6352

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки  N 441 від 01.08.2002)
(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Положення), що додається.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати це Положення до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності опублікувати це Положення в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Визнати таким, що втратив чинність Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг" від 25 липня 2000 р. N 347.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр

В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
10.01.2002 № 10

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 січня 2002 р. за № 64/6352

Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки
для товарів і послуг

1. Загальні положення

1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка є чинною на території України з 25 грудня 1991 року (далі - Паризька конвенція), Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, підписаної 14 квітня 1891 року, яка є чинною в Україні з 25 грудня 1991 року (далі - Мадридська угода), Протоколу щодо Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, підписаного 28 червня 1989 року, який є чинним на території України з 29 грудня 2000 року, Договору про закони щодо товарних знаків, підписаного 27 жовтня 1994 року, який є чинним в Україні з 1 серпня 1996 року, визначає форму Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, порядок його ведення, порядок видачі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - свідоцтво) та їх дублікатів, порядок надання виписок з реєстру, перелік змін, які можуть бути внесені до реєстру за ініціативою власника свідоцтва, а також установлює форму свідоцтва України на знак для товарів і послуг і зміст зазначених у ньому відомостей.

(Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

1.2. Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - реєстр) - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг (далі - знаки), які постійно зберігаються на електронному та паперовому носіях.

Реєстр формує Державний департамент інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України.

1.3. Відомості про видачу свідоцтва, зміни щодо правового статусу свідоцтва, про видачу дубліката свідоцтва, зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що занесені до реєстру, Держдепартамент публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень). Дані про публікацію зазначених відомостей заносяться до реєстру.

(Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

1.4. Державна реєстрація (далі - реєстрація) та інші дії, що пов'язані з веденням реєстру, виконуються за наявності документа про сплату державного мита, збору відповідно до законодавства.

(Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

2. Ведення реєстру

2.1. Реєстрація знака для товарів і послуг здійснюється шляхом унесення відповідного запису до реєстру на підставі рішення Держдепартаменту про реєстрацію знака та за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва.

(Пункт 2.1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003 )

2.2. Запис про реєстрацію знака, що вноситься до реєстру, містить такі відомості із зазначенням міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних (ІНІД) відповідно до стандарту Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - ВОІВ) ST.60:

(100) номер свідоцтва СРСР;

(111) номер реєстрації знака, який є номером свідоцтва;

(141) дату припинення дії свідоцтва;

(151) дату реєстрації знака;

(156) дату продовження строку дії свідоцтва;

(181) очікувану дата закінчення строку дії свідоцтва;

(186) очікувану дату строку продовження дії свідоцтва;

(190) державу реєстрації;

(200) номер та дату подання до Держдепартаменту заявки, раніше поданої в патентне відомство СРСР;

(210) номер заявки;

(220) дату подання заявки;

(230) дані про виставковий пріоритет;

(300) - дані щодо пріоритету згідно з Паризькою конвенцією;

(Пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з Наказом МОН N 441 від 01.08.2002)

(310) номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції;

(320) дату подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції;

(330) двобуквений код держави - учасниці Паризької конвенції чи регіональної організації, до якої подана попередня заявка відповідно до стандарту ВОІВ ST. 3;

(Абзац пункту 2.2 вилучено на підставі Наказу МОН N 441 від 01.08.2002 )

(450) дату публікації та номер бюлетеня;

(510) перелік товарів і/або послуг;

(511) індекс (індекси) Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг;

(526) вилучення з охорони окремих елементів знака;

(531) індекс (індекси) Міжнародної класифікації зображальних елементів знака;

(539) використання ключових слів або довільно складеного тексту;

(540) зображення знака;

(541) зображення знака, якщо знак представлено стандартними символами;

(546) зображення знака, якщо знак представлено нестандартними символами;

(551) зазначення того, що знак є колективним;

(554) зазначення того, що знак об'ємний;

(556) зазначення того, що знак звуковий;

(561) транслітерацію знака;

(580) дату запису будь-якої дії стосовно реєстрації знака;

(591) зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються;

(641) номер (номери) та дату (дати) подання інших заявок, пов'язаних у правовому відношенні;

(646) номер (номери) та дату (дати) інших реєстрацій знака, пов'язаних у правовому відношенні;

(700) повне найменування та адресу осіб, які мають право використовувати колективний знак;

(731) повне ім'я або найменування та адресу заявника (заявників);

(732) повне ім'я або найменування та адресу власника (власників) свідоцтва;

(740) повне ім'я та реєстраційний номер представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи;

(750) адресу для листування;

(770) повне ім'я або найменування та адресу попереднього власника (у разі зміни суб'єкта права власності), двобуквений код держави для іноземного власника;

(771) попереднє повне ім'я або найменування та адресу заявника або власника (без зміни суб'єкта права власності), двобуквений код держави для іноземного заявника або власника;

(880) дані щодо міжнародної реєстрації знаків відповідно до Мадридської угоди і Протоколу до неї;

(881) номер (номери) і дату (дати) національної (національних) або регіональної (регіональних) реєстрації (реєстрацій) знака, заміненої (замінених) міжнародною реєстрацією;

(883) нові номери базової заявки, виділеної реєстрації знака, присвоєні в результаті розділення.

2.3. У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо:

- продовження строку дії свідоцтва;

- зміни повного імені або найменування і/або адреси власника (власників) свідоцтва (без зміни суб'єкта права власності);

- зміни складу власників свідоцтва;

- зміни складу осіб, які мають право використовувати колективний знак;

- зміни переліку товарів і/або послуг у разі часткової відмови від свідоцтва;

- зміни класів у переліку товарів і/або послуг, пов'язані зі змінами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків;

(Пункт 2.3 доповнено абзацом сьомим Наказу Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

- зміни адреси для листування;

- зміни щодо представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи;

- передачі права власності на знак;

- видачу ліцензії на використання знака;

- змін до відомостей про видачу ліцензії на використання знака, що внесені до реєстру;

- визнання свідоцтва недійсним повністю або частково;

- припинення дії свідоцтва повністю або частково;

- видачі дубліката свідоцтва;

- зміни внаслідок виправлення помилок (граматичних, синтаксичних, інформаційних тощо);

(Абзац пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

- інших змін стосовно діловодства з ведення реєстру.

2.4. Підставою для внесення відомостей до реєстру є:

- рішення Держдепартаменту;

- рішення судових органів;

- клопотання або заява власника (власників) свідоцтва.

2.5. Клопотання власника (власників) свідоцтва щодо зміни повного імені або найменування й адреси власника (власників) (без зміни суб'єкта права власності), адреси для листування, зміни імені або найменування особи і/або адреси осіб, які мають право використовувати колективний знак, змін класів у переліку товарів і/або послуг, пов'язаних зі змінами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, зміни представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи, видачі дубліката, продовження строку дії свідоцтва та зміни внаслідок виправлення помилок подається до Держдепартаменту українською мовою від імені власника (власників) свідоцтва, стосується одного охоронного документа і містить:

Абзац перший пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

- номер свідоцтва;

- номер заявки;

- дату подання заявки;

- повне ім'я або найменування й адресу власника (власників) свідоцтва;

- адресу для листування.

Клопотання підписується власником (власниками) свідоцтва, а якщо власником свідоцтва є юридична особа, то клопотання підписує особа, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує клопотання, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

До клопотання додаються:

- документ про сплату збору за внесення до реєстру (за ініціативою власника свідоцтва) змін щодо свідоцтва, за винятком виправлення помилок;

(Абзац дев'ятий пункту 2.5 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

- змінений Статут колективного знака або завірена в установленому порядку його копія у разі зміни власника колективного знака і/або складу осіб, що мають право використовувати такий знак;

- інші документи, що підтверджують правомірність змін (за потреби).

2.6. Заява про повну або часткову відмову від свідоцтва подається власником (власниками) свідоцтва і містить:

- номер свідоцтва;

- номер заявки;

- дату подання заявки;

- повне ім'я або найменування й адресу власника (власників) свідоцтва;

- адресу для листування;

- перелік товарів і/або послуг, щодо яких здійснюється часткова відмова від свідоцтва.

У заяві також повинно бути зазначено, що особа, яка використовує знак на підставі ліцензійного договору, попереджена про відмову від свідоцтва, а також зазначено відомості про відсутність накладеного арешту на майно, до складу якого входять права, що засвідчуються свідоцтвом.

Заява підписується власником (власниками) свідоцтва, а якщо власником (власниками) свідоцтва є юридична особа (особи), то заяву підписує особа (особи), що має (мають) на це повноваження.

Підпис складається з повного найменування посади особи (осіб), яка (які) підписує(ють) заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

(Абзац десятий пункту 2.6 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

2.7. Заяву про повну або часткову відмову від свідоцтва або клопотання про зміну відомостей, що занесені до реєстру, продовження строку дії свідоцтва, видачу дубліката свідоцтва може подати представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа. У цьому разі до клопотання або заяви додається довіреність, оформлена з дотриманням вимог законодавства.

Довіреність може стосуватись як одного свідоцтва або заявки, так і всіх свідоцтв або заявок одного й того самого власника за умови, що про це зазначено в довіреності.

У довіреності зазначаються:

- повне ім'я особи на ім'я, якої вона видана;

- обсяг повноважень, які надаються особі, на ім'я якої видано довіреність;

- дата її вчинення, без якої довіреність вважається недійсною.

Довіреність підписується особою, яка її видала. Якщо довіреність видається юридичною особою України, то підпис особи, що має на це повноваження, скріплюється печаткою. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує довіреність, особистого підпису, ініціалів, прізвища.

Строк дії довіреності не може перевищувати трьох років. Якщо в довіреності зазначено більший строк, то довіреність дійсна три роки від дати її вчинення. Якщо строк дії довіреності не зазначений, то вона вважається дійсною протягом одного року від дати її вчинення.

Форма і строк дії довіреності, виданої поза межами України, визначаються за законом країни, де була видана довіреність.

Якщо довіреність викладена не українською мовою, то до неї додають переклад на українську мову.
Довіреність представнику в справах інтелектуальної власності (патентному повіреному), зареєстрованому в Держдепартаменті, для представництва особи може бути видана як самим власником свідоцтва, так і представником власника, що має відповідну довіреність, видану власником свідоцтва. У цьому разі до Держдепартаменту необхідно подати обидві довіреності.

Будь-яке призначення представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи може бути скасоване особами, які здійснили це призначення, або їх правонаступниками.

У разі зміни представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи власник має письмово повідомити про це Держдепартамент.

2.8. Держдепартамент видає або надсилає власнику (власникам) свідоцтва чи довіреній особі доповнення до свідоцтва щодо продовження строку дії свідоцтва, зміни власника свідоцтва внаслідок передачі права власності та інших змін у відомостях щодо реєстрації знака за встановленою формою, наведеною в додатках 1, 2 до цього Положення.

Держдепартамент здійснює окрему реєстрацію знака щодо товарів і/або послуг, щодо яких відбулася часткова передача права власності на знак, та видає нове свідоцтво, у якому поряд з номером свідоцтва базової реєстрації проставляється літера А (при наступному розділенні - наступна літера української абетки), за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

(Абзац другий пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

Доповнення до свідоцтва надсилаються за адресою, зазначеною в клопотанні або заяві.

2.9. Держдепартамент видає або надсилає власнику свідоцтва чи довіреній особі повідомлення про припинення дії свідоцтва в разі несплати збору за продовження дії свідоцтва.

3. Видача свідоцтва

3.1. Видача свідоцтва здійснюється Держдепартаментом у місячний строк після державної реєстрації знака за наявності документа про сплату державного мита за його видачу.

3.2. Свідоцтво видається за встановленою формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення. Свідоцтво засвідчується підписом голови Держдепартаменту та печаткою Держдепартаменту.

3.3. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання, або надсилається за адресою для листування. Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, то їм видається одне свідоцтво.

3.4. До виданого свідоцтва на вимогу його власника (власників) Держдепартамент уносить виправлення очевидних помилок (відповідно до пунктів 2.5, 2.7 цього Положення) з наступним повідомленням про це в бюлетені.

3.5. У випадку втрати чи зіпсування свідоцтва за клопотанням його власника (власників) Держдепартамент видає або надсилає за адресою, зазначеною в клопотанні, дублікат свідоцтва.

Абзац перший пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

Клопотання оформлюється відповідно до вимог, установлених пунктами 2.5, 2.7 цього Положення. До клопотання додається документ про сплату збору за видачу дубліката свідоцтва.

(Абзац другий пункту 3.5 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003 )

4. Надання відомостей, що занесені до реєстру

Після внесення відомостей про реєстрацію знака до реєстру Держдепартамент за клопотанням будь-якої особи надає їй виписку з реєстру, за умови надходження документа про сплату збору за подання цього клопотання. Виписка стосується одного свідоцтва та містить відомості, зазначені в клопотанні. Виписка надається будь-якій особі або надсилається за адресою, зазначеною в клопотанні.

(Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

Начальник відділення нормативно-правового забезпечення  І.Ю.Кожарська


Додаток 1
до пункту 2.8 Положення про
Державний реєстр свідоцтв України
на знаки для товарів і послуг

ГЕРБ УКРАЇНА  (111)
(190) UA  (151)

      

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ДОПОВНЕННЯ ДО СВІДОЦТВА НА ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

_______________________________ ________ _____________________

(голова Державного департаменту  
інтелектуальної власності)

М.П.

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

Продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг
(156) Дата продовження строку дії свідоцтва.
(186) Очікувана дата строку продовження дії свідоцтва.
(450) Дата публікації та номер бюлетеня.

Начальник відділення
нормативно-правового забезпечення 
 І.Ю.Кожарська


Додаток 2
до пункту 2.8 Положення про
Державний реєстр свідоцтв України
на знаки для товарів і послуг

 

ГЕРБ УКРАЇНА  (111)
(190) UA  (151)

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

 

ДОПОВНЕННЯ ДО СВІДОЦТВА НА ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

_______________________________ ________ _____________________

(голова Державного департаменту  
інтелектуальної власності)

М.П.

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

Зміни у відомостях щодо реєстрації знака для товарів і послуг

(450) Дата публікації та номер бюлетеня.

Код (коди) ІНІД для ідентифікації бібліографічних даних відповідно до стандарту ВОІВ ST. 60, щодо яких було внесено зміни (виправлено помилки).

Зміст змін у відомостях щодо реєстрації знака.

 

Начальник відділення
нормативно-правового забезпечення 
 І.Ю.Кожарська


 


Додаток 3
до пункту 2.8 Положення про
Державний реєстр свідоцтв України
на знаки для товарів і послуг

 

ГЕРБ УКРАЇНА  (111)
(190) UA  (151)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

 

СВІДОЦТВО
на знак для товарів і послуг зареєстровано відповідно до Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"

_______________________________ ________ _____________________

(голова Державного департаменту  
інтелектуальної власності)

М.П.

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

(181) Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва.
(540) Зображення знака.
(210) Номер заявки.
(310) Номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції.
(320) Дата подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції.
(330) Двобуквений код держави-учасниці Паризької конвенції чи регіональної організації, до якої подана попередня заявка відповідно до стандарту ВОІВ ST. 3.
(220) Дата подання заявки.
(450) Дата публікації та номер бюлетеня.
(526) Виключення з охорони окремих елементів знака.
(700) Повне ім'я та адреса осіб, які мають право використовувати колективний знак.
(732) Повне ім'я або найменування та адреса власника (власників) свідоцтва.
(510) Перелік товарів і/або послуг.
(511) Індекс (індекси) Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг.
(551) Зазначення того, що знак є колективним. Інші коди ІНІД для ідентифікації бібліографічних даних відповідно до стандарту ВОІВ ST. 60. 

Начальник відділення
нормативно-правового забезпечення 
 І.Ю.Кожарська


<< Назад