Міжнародне патенованіе винаходів і корисних моделей

Міжнародне патенованіе винаходів і корисних моделей

Винаходи, їх авторство і монопольне право на використання закріплюється державним свідченням - патентом, який діє тільки на території країни, де він виданий.

У міжнародній практиці термін "патент" означає охоронну грамоту, що свідчить про надання її власнику охороняється законом виключного права на об'єкт промислової власності, в межах території держави, що видала патент і протягом терміну, встановленого законодавством цієї держави. Таке право являє собою сукупність монопольних прав на використання цього об'єкта у виробничій та торговельній сферах діяльності.

У виробничій сфері - це виключне право на виготовлення запатентованого виробу. Патент, отриманий на спосіб, надає монополію на застосування запатентованої технології.

У торговельній та комерційній сферах - це виключне право на введення запатентованого об'єкта в господарський оборот. Під введенням в господарський оборот мається на увазі продаж об'єкта або пропозиція до продажу, зберігання об'єкта з цією метою, а також його ввезення на територію країни.

Патент надає охорону винаходу на конкретній території, тобто в конкретній країні. У всіх інших країнах дане технічне рішення може безперешкодно використовуватися будь-якою особою.

Можна сформулювати основну мету отримання правової охорони винаходу, це - захист винаходи від несанкціонованого використання і, відповідно, одержання максимального комерційної вигоди від його реалізації.

Патентування винаходів за кордоном може бути здійснено з використанням наступних процедур патентування:

 1. Прохання патентів на винахід відповідно до вимог національних законодавств країн патентування (традиційна система патентування).

  Для збереження конвенційного пріоритету, не пізніше, ніж через 12 місяців з дня подачі української заявки, Ви повинні подати заявку в Національне Відомство тієї країни, в якій хочете отримати патентний захист свого винаходу.

  Вартість отримання патентної охорони на винахід в одній країні з використанням традиційної процедури від подачі заявки до отримання охоронного документа коливається від 3 до 8 тис. дол. США. У цю вартість входить і оплата послуг патентного повіреного в країні патентування.

 2. Подача міжнародної заявки на винахід відповідно до вимог Договору про патентну кооперацію (РСТ) (Patent Cooperation Treaty).

  Договір, що набув чинності в 1978 році, являє собою спеціальне міжнародна угода в рамках Паризької конвенції. Договір регулює права і обов'язки як держав-учасників, так і заявників, які подають міжнародні заявки. Його основними положеннями є положення про міжнародну заявці і міжнародний пошук (голова I Договору), а також міжнародної попередньої експертизи (розділ II Договору).

  Процедура патентування винаходів відповідно до Договору складається з двох фаз - міжнародної і національної.

  Міжнародна фаза включає в себе подання міжнародної заявки, проведення пошуку, міжнародну публікацію і міжнародну попередню експертизу.

  Національна фаза являє собою процедуру розгляду міжнародних заявок в патентних відомствах тих держав, які були вказані або обрані з урахуванням міжнародного пошуку та міжнародної попередньої експертизи.

  Подача міжнародної заявки супроводжується сплатою мита на користь Міжнародного бюро ВОІВ ("міжнародна мито"), міжнародного пошукового органу ("мито за пошук") і одержує відомства ("мито за пересилання").

  Міжнародне мито складається з основного збору і мита за вказівки. Всі зазначені мита стягуються отримують відомством і сплачуються у валюті, визначеній цим відомством. Для України як такої валюти визначені долари США.

  Національна фаза

  При переході на національну фазу розгляд міжнародної заявки проводиться в патентних відомствах тих держав, в яких заявник має намір одержати правову охорону на винахід. При цьому враховуються звіт про міжнародний пошук і висновок міжнародної попередньої експертизи.

  На національної фазі необхідно представити в національні патентні відомства переклади міжнародної патентної заявки на національні мови (якщо це вимагається згідно з законодавством) і сплатити національні патентні мита. Вимоги, які можуть пред'являтися до міжнародних заявок національними патентними відомствами, визначаються Інструкцією до Договору.

  Національна фаза починається зазвичай після закінчення 30-ти (31) місяців з дати подання заявки або від дати пріоритету, якщо він витребуваний.

  Заявка на патентування відповідно до Договору РСТ подається або в Патентне Відомство України, а потім у міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (заявка із заявою пріоритету) або відразу в міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності. При цьому слід зазначити, що результатом подання міжнародної заявки РСТ не є одержання патенту. Подана й прийнята до розгляду РСТ-заявка має силу поданої заявки в кожній з Договірних держав, що підписали Договір про патентну кооперацію і дозволяє заявнику уникнути додаткових витрат на підготовку матеріалів заявки на одне і те ж винаходу для подачі в різних країнах і / або регіонах.

  Безпосередня видача патентів здійснюється національними та / або регіональними відомствами обраних країн та / або регіонів. Тому для отримання правового захисту Вашого винаходу в конкретних вибраних країнах і / або регіонах, документи РСТ-заявки подаються до національних та / або регіональні відомства цих країн / регіонів (документи можуть бути подані протягом 30-31 місяці з дати пріоритету). Після чого обране відомство проводить експертизу і приймає рішення про видачу або відмову у видачі патенту.

  Національні патентні відомства не пред'являють будь-які додаткові вимоги до форми чи змісту заявки, але проводять експертизу відповідно до національних критеріями патентоспроможності. Тому заявнику при подачі заявок за процедурою РСТ необхідно враховувати вимоги національних законодавств, наприклад що стосуються винятків з правової охорони (способи лікування, лікарські препарати, харчові продукти, що розщеплюються, і т.п.).

 3. Прохання патентного захисту відповідно до вимог регіональних угод:

Європейська патентна конвенція або Конвенції про видачу європейських патентів (ЄПК),

Європейський патент (ЄП) в кожній Договірній Державі, для якого він виданий, має ту ж дію і підпорядковується тим же положенням, що і національний патент, виданий в даній державі. Територія дії європейського патенту на її запит для одного, кількох або всіх договірних держав. Термін дії європейського патенту - 20 років, рахуючи з дня подачі заявки.

Європейські патенти видаються на винаходи, які є новими, промислово придатний і заснування на винахідницької діяльності.

Заявка на європейський патент може бути подана в Європейське патентне відомство в Мюнхені, його філія в Гаазі, а також у національні патентні відомства Договірних держав. Подача заявки може здійснюватися безпосередньо в ЄПВ або поштою без участі патентного повіреного. Всі інші дії здійснюються тільки через патентного повіреного в одному з Договірних держав, зареєстрованого в ЄПВ. Заявка подається на одному з офіційних мов ЄПВ (англійською, французькою, німецькою) із зазначенням країн, в яких просять патентна охорона.

Пріоритет встановлюється за датою подання заявки в патентне відомство. У разі, якщо винахід створено різними особами незалежно один від одного, право на європейський патент надається особі, чия заявка має більш ранню дату подання.

Заявка може подаватися з вимагання конвенційного пріоритету протягом 12-ти місяців з дати подання першої заявки.

Обсяг охорони європейського патенту та заявки на європейський патент визначається змістом формули винаходу.

За заявкою на європейський патент слід сплачувати заявочні мито. Мито сплачується протягом місяця після подання заявки. Якщо мито не буде сплачена в зазначений термін, заявка вважається відкликаною.

Заявка на європейський патент повинна відноситися тільки до одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних між собою єдиною винахідницької ідеєю. Заявка повинна розкривати суть винаходу достатньо ясно і повно, щоб винахід міг бути здійсненне фахівцем.

За вказівку держав сплачується мито протягом 12 місяців з моменту подачі заявкм на ЄП, або якщо був дістану конвенційний пріоритет - то з дати пріоритету. Вказівка договірних держав може бути відкликане до видачі ЄП. Якщо відгукуються всі держави, то це вважається відкликанням заявки на європейський патент. Збору за зазначення держав не повертаються.

Якщо заявка на ЄП містить більше десяти пунктів формули, то за кожен пункт, наступний за десятим, має сплачуватися мито за додаткові домагання, причому не пізніше закінчення місячного терміну, починаючи з дати подачі заявки. У разі несплати у встановлений термін мита за додаткові домагання, вважається, що заявник відмовився від цього пункту.

Звіт про європейський пошуку пересилається заявнику разом з копіями всіх посилальних документів. Після одержання звіту про міжнародний пошук заявник має право за своєю ініціативою змінити опис винаходу, формулу винаходу та креслень, але таким чином, щоб предмет заявки не виходив за межі первинної заявки.

Заявка на європейський патент разом з матеріалами міжнародного пошуку публікується через 18 місяців з дня її подачі або, якщо дістану пріоритет, з дати пріоритету. Проте за клопотанням вона може бути опублікована до закінчення цього терміну.

З дати публікації настає тимчасова охорона винаходу. Тимчасова охорона за опублікованими європейським заявками наступає тільки у випадку, якщо діловодство в конкретній країні ведеться на одній з трьох офіційних мов. Для отримання тимчасової охорони в інших державах - учасницях ЄПК необхідно направити в патентні відомства цих держав переклад формули винаходу на національну мову.

Протягом 6-ти місяців з дня публікації заявки заявник може подати клопотання про проведення повної експертизи. Експертиза проводитиметься тільки після сплати мита. Проте, допускається можливість подачі клопотання до додатковий (слідом за цим) 2-місячний термін, відповідно зі сплатою мита. Якщо протягом зазначеного строку клопотання не подано і мито не сплачено, заявка вважається відкликаною.

Експертиза проводиться на відповідність критеріям патентоздатності: новизни, промисловій придатності та винахідницької діяльності. В процесі експертизи виносяться рішення, на які заявник відповідає у встановлені терміни. Якщо матеріали заявки задовольняють вимогам експертизи, то виноситься попереднє рішення. У разі винесення позитивного рішення пункти формули переводяться на два інші офіційні мови, сплачується мито за видачу патенту і публікацію.

Цей етап проходить за три місяці. Після винесення експертизою рішення про видачу патенту опис до європейського патенту публікується в бюлетені ЄПВ і треті особи можуть протягом 9-ти місяців подати протест проти видачі патенту з відповідними обгрунтуваннями. За протестом виноситься рішення або дозволяє, або відхиляють рішення про видачу патенту.

Після опублікування повідомлення про видачу патенту ЄПВ видає власник прав патентну грамоту, до якої додається опис.

Європейська патентна грамота засвідчує, що патент на винахід видано для держав, зазначених в описі.

У процесі видачі європейського патенту виникає необхідність у призначенні національних професійних представників у кожній з обраних країн і в перекладі матеріалів заявки на національні мови обраних країн, оплату офіційних зборів за видачу патентів.

Така процедура покладає значну фінансове навантаження на заявника. Так, наприклад, отримання патенту в п'яти країнах з наданням національних переказів тягне за собою витрати від 5000 євро.

При цьому, слід звернути увагу на додаткові можливості щодо економії коштів на переклад матеріалів заявки, оплату послуг іноземних патентних повірених і оплаті національних офіційних мит, які стали доступні завдяки укладанню Лондонського угоди, яка набула чинності з 1 травня 2008р.

Так, відповідно до даної угоди:

 • подача заявки Європейської англійською мовою забезпечує автоматичне визнання дії Європейського патенту у Великобританії, Німеччині, Франції, Швейцарії, Ліхтенштейні, Люксембурзі та Монако без необхідності надання національних переказів і призначення місцевих патентних повірених.
 • у разі подачі заявки англійською мовою в таких країнах як Голландія, Швеція, Хорватія, Данія та Ісландія необхідно надавати переклад лише формули винаходу і немає необхідності витрачати додаткові кошти на переклад опису.
 • при отриманні патенту в Латвії та Словенії європейської заявки, поданої на будь-якому з офіційних мов Європейського Патентного Відомства, необхідно надавати лише переклад формули винаходу.

Євразійська патентна конвенція (ЕАПК),

Територія дії євразійського патенту на її запит для одного, кількох або всіх договірних держав. Термін дії євразійського патенту - 20 років, рахуючи з дня подачі заявки. Отримання патенту ЕАПО доцільно, якщо Ви хочете отримати патент захист на території декількох країн СНД оскільки Євразійський Патент надає правовий захист винаходу одночасно в 9 країнах колишнього СРСР (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан).

Євразійські патенти видаються на винаходи, які є новими, промислово придатний і заснованими на винахідницької діяльності.

Угоди Африканської організації інтелектуальної власності (ОАРI) і Африканської регіональної організації з охорони промислової власності (АRIPO).

Патентування відповідно до угод ОАПІ і АРІПО

Положення та вимоги регіональних угод Африканської регіональної організації інтелектуальної власності (ОАПІ) і Африканської регіональної організації промислової власності (АРІПО) в основному аналогічні вимогам та положенням РСТ.

Заявка, подана в Центральне бюро ОАПІ, вважається національною для всіх держав-учасників угоди. Якщо в міжнародній заявці (РСТ) зазначено хоча б одна держава-учасниця ОАПІ, то заявка діє як національна у всіх державах учасниках ОАПІ, які є членами РСТ.

В даний час учасниками ОАПІ є 13 держав Африканського континенту: Бенін, Буркіна Фасо, Габон, Камерун, Конго, Кот д `Івуар, Мавританія, Малі, Нігер, Сенгегал, Таго, ЦАР, Чад.

АРІПО дає можливість отримати охорону в деяких або у всіх 9-ти договірних державах шляхом подачі однієї заявки англійською мовою та сплати мита в доларах США безпосередньо у відомство АРІПО.

Відомство, що одержує може бути патентне відомтсва однієї з Договірних держав. Заявка складається англійською мовою на спеціальному бланку АРІПО. Мито в доларах США вноситься безпосередньо у відомство АРІПО.

Якщо відомство АРІПО приймає рішення про видачу патенту, вона повідомляє про це зазначені держави, які можуть протягом 6-ти місяців подати заперечення проти того, щоб дія реєстрації поширювалася на їх території. Після закінчення цього терміну відомство АРІПО видає і публікує патент, який негайно вступає в силу в зазначених державах, які не подали заперечень. Термін дії патентів на винаходи для кожного зазначеної держави регулюється національним законодавством.

<< Назад