Захист авторських прав

номер заявки на реєстрацiю авторського права на твiр;

дату подання заявки на реєстрацiю авторського права на твiр;

номер реєстрацiї авторського права, який є номером свiдоцтва;

дату реєстрацiї авторського права на твiр;

дату публiкацiї вiдомостей про видачу свiдоцтва та номер офiцiйного бюлетеня;

вiдомостi про сферу творчої дiяльностi, до якої належить твiр;

об'єкт авторського права, до якого належить твiр, вiдповiдно до статтi 8 Закону ( 3792-12 );

вид i повну назву твору (скорочену, якщо така є);

альтернативну назву твору (за наявностi);

данi про походження твору (похiдний, не похiдний);

данi про створення твору (за службовим завданням, за договором, з власної iнiцiативи);

прiзвище, iм'я та по батьковi автора (авторiв) твору, дату його (їх) народження, повну поштову адресу;

данi про те, як автор буде згадуватися в офiцiйних публiкацiях Державного департаменту (пiд власним iм'ям, анонiмно чи пiд псевдонiмом);

вихiднi данi оприлюдненого твору (за наявностi).

22. Автор твору має право заборонити згадувати своє iм'я в офiцiйному бюлетенi Державного департаменту i каталозi державних реєстрацiй авторського права, якщо вiн як автор твору бажає залишитись анонiмом.

Автор твору має право вимагати зазначення в офiцiйному бюлетенi Державного департаменту i каталозi державних реєстрацiй авторського права псевдонiма замiсть справжнього iменi.

23. Запис про реєстрацiю договору, який стосується права автора на твiр, що заноситься до Державного реєстру договорiв, якi стосуються права автора на твiр, мiстить такi вiдомостi:

номер заявки на реєстрацiю договору, який стосується права автора на твiр;

дату подання заявки на реєстрацiю договору, який стосується права автора на твiр;

номер реєстрацiї договору, який стосується права автора на твiр, який є номером рiшення;

дату реєстрацiї договору, який стосується права автора на твiр;

дату публiкацiї вiдомостей про видачу рiшення та номер офiцiйного бюлетеня;

вiдомостi про сферу творчої дiяльностi, до якої належить твiр;

об'єкт авторського права, до якого належить твiр, вiдповiдно до статтi 8 Закону;

вид та повну назву твору (скорочену, якщо така є);

прiзвище, iм'я та по батьковi автора (авторiв) твору, дату його (їх) народження, повну поштову адресу;

назву договору, який стосується права автора на твiр;

номер договору, який стосується права автора на твiр;

дату пiдписання договору, який стосується права автора на твiр;

прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної (фiзичних) особи (осiб) або повне офiцiйне найменування юридичної (юридичних) особи (осiб) - сторiн договору та їх коди згiдно з ЄДРПОУ, повну поштову адресу;

обсяг переданих прав;

строк дiї договору, який стосується права автора на твiр;

вказiвку про територiю дiї договору, який стосується права автора на твiр.

24. У процесi ведення Державного реєстру свiдоцтв про реєстрацiю авторського права на твiр та Державного реєстру договорiв, якi стосуються права автора на твiр, до них можуть бути занесенi вiдомостi щодо:

змiни прiзвища, iм'я та по батьковi автора (авторiв) твору;

змiни складу авторiв;

змiни прiзвища, iм'я та по батьковi фiзичної особи або повного офiцiйного найменування юридичної особи, яка має авторське право на твiр та/або її адреси;

визнання реєстрацiї недiйсною;

передачi (вiдчуження) майнових прав на твiр;

змiни у вiдомостях про передачу (вiдчуження) майнових прав;

надання дозволу на використання твору;

змiни у вiдомостях про надання дозволу на використання твору;

видачi дублiката свiдоцтва;

виправлення очевидних помилок (граматичних, синтаксичних, iнформацiйних тощо).

25. Пiдставою для занесення до Державного реєстру свiдоцтв про реєстрацiю авторського права на твiр вiдомостей, зазначених у пунктi 24 цього Порядку, є:

рiшення суду;

клопотання автора або його довiреної особи.

26. Пiдставою для занесення до Державного реєстру договорiв, якi стосуються права автора на твiр, зазначених у пунктi 24 цього Порядку, є:

рiшення суду;

клопотання сторiн договору.

27. У разi необхiдностi внесення змiн, зазначених у пунктi 24 цього Порядку, автор або особа, яка має авторське право на твiр, може з власної iнiцiативи подати до Державного департаменту клопотання про внесення вiдповiдної змiни. У разi змiни прiзвища, iм'я та по батьковi автора та/або його адреси, змiни складу авторiв клопотання подається автором (авторами).

Клопотання викладається українською мовою, повинне стосуватися однiєї заявки i мiстити:

номер свiдоцтва або номер рiшення про реєстрацiю договору, який стосується права автора на твiр;

номер заявки;

дату подання заявки;

дату реєстрацiї;

назву твору;

повне iм'я або повне офiцiйне найменування суб'єкта (суб'єктiв) авторського права та його (їх) адресу;

адресу для листування.

Клопотання пiдписується автором (авторами) або особою, яка має авторське право.

Клопотання вiд iменi юридичної особи пiдписує особа, що має на це повноваження. Пiдпис складається з повного найменування посади особи, яка пiдписує клопотання, особистого пiдпису, iнiцiалiв, прiзвища, дати i скрiплюється печаткою.

До клопотання додаються:

документ про сплату збору за внесення змiн до вiдповiдного Державного реєстру або за виправлення очевидних помилок;

документи, що пiдтверджують правомiрнiсть змiн (за потреби).

У разi змiни прiзвища, iм'я та по батьковi автора (авторiв) твору, змiни прiзвища, iм'я та по батьковi фiзичної особи або повного офiцiйного найменування юридичної особи, яка має авторське право на твiр, та/або її адреси, автор або особа, яка має авторське право, повинна повiдомити про це Державного департамент .

Публiкацiя вiдомостей про внесення змiн та виправлення очевидних помилок здiйснюється Державним департаментом в його офiцiйному бюлетенi.

VI. Видача свiдоцтва

28. Видача свiдоцтва здiйснюється Державним департаментом у мiсячний строк вiд дати реєстрацiї.

Свiдоцтво видається за зразком згiдно з додатком до цього Порядку.

Свiдоцтво видається автору або особi, яка має авторське право, безпосередньо або надсилається на адресу, зазначену в заявi. У разi наявностi декiлькох авторiв свiдоцтво може бути видане кожному з них за умови пред'явлення документа про сплату державного мита за видачу кожного свiдоцтва.

За клопотанням автора Державного департамент видає або надсилає на адресу, зазначену в клопотаннi, дублiкат свiдоцтва. Клопотання подається в порядку, передбаченому пунктом 27 цього Порядку.

VII. Видача рiшення про реєстрацiю договору, який стосується права автора на твiр

29. Видача рiшення про реєстрацiю договору, який стосується права автора на твiр, здiйснюється Державним департаментом у мiсячний строк вiд дати державної реєстрацiї договору, який стосується права автора на твiр.

Рiшення про реєстрацiю договору, який стосується права автора на твiр, видається безпосередньо заявнику або надсилається на адресу, зазначену в заявi.

VIII. Порядок розв'язання спорiв

30. Спори, пов'язанi з реєстрацiєю авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр, розв'язуються згiдно iз законодавством.

Зразок

Додаток до Порядку

УКРАЇНА

Мiнiстерство освiти i науки України

Державного департамент iнтелектуальної власностi

СВIДОЦТВО

про реєстрацiю авторського права на твiр

N _________________________________________________________________________________

(вид, назва твору) ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Автор(и)  __________________________________________________________________________

(повне iм'я, псевдонiм (за наявностi)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Твiр оприлюднено ___________________________________________________________________

(вiдомостi про факт i дату оприлюднення
______________________________________________________________________________________

твору (за наявностi)
______________________________________________________________________________________

Дата реєстрацiї "___" ___________ 200_ р.

Голова Державного департаменту

iнтелектуальної власностi  ________   _____________________

(пiдпис)             (iнiцiали, прiзвище)

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 27 грудня 2001 р. N 1756

РОЗМIРИ ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ
зборiв за пiдготовку до державної реєстрацiї авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр

1. За пiдготовку до державної реєстрацiї авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр, сплачуються збори. Види зборiв та їх розмiри наведено в таблицi.

Вид збору Розмiр збору, неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян
для фiзичних осiб для юридичних осiб
1. За пiдготовку до державної реєстрацiї авторського права 3,25 9,5
2. За пiдготовку до державної реєстрацiї договорiв, якi стосуються права автора на твiр 4,25 11,5
3. За внесення з iнiцiативи заявника змiн i доповнень до заявки 0,5 1
4. За внесення змiн до Державного реєстру свiдоцтв про реєстрацiю авторського права на твiр або виправлення очевидних помилок з iнiцiативи автора твору 0,5 1
5. За внесення змiн до Державного реєстру договорiв, якi стосуються права автора на твiр, або виправлення очевидних помилок з iнiцiативи сторiн договору 0,25 0,5
6. За видачу дублiката свiдоцтва 0,3 1

2. Сума збору, що пiдлягає сплатi, визначається виходячи з неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян на день сплати збору, у гривнях.

Iноземцi та особи без громадянства вiдповiдно до мiжнародних договорiв чи на основi принципу взаємностi мають однаковi з громадянами України права, передбаченi цим Порядком.

Сума збору не включається до вартостi послуг, пов'язаних з його сплатою.

3. Сплата зборiв провадиться через банкiвськi установи.

4. Кошти вiд сплати зборiв пiдлягають зарахуванню до спецiального фонду Державного бюджету України i використовуються Державним департаментом iнтелектуальної власностi (далi - Державного департамент ) через спецiальнi реєстрацiйнi рахунки в органах Державного казначейства виключно для забезпечення дiяльностi державної системи правової охорони iнтелектуальної власностi у сферi авторського права.

5. Державного департамент веде облiк документiв про сплату зборiв та про результати перевiрки їх вiдповiдностi установленим вимогам.

6. Документом про сплату збору є копiя платiжного доручення на перерахування збору з вiдмiткою банкiвської установи або квитанцiя (форма N 0402005), де зазначаються платник, вид, сума сплаченого збору, назва об'єкта авторського права, номер заявки на реєстрацiю авторського права чи заявки на реєстрацiю договорiв, якi стосуються права автора на твiр (далi - заявка), або номер свiдоцтва про реєстрацiю авторського права на твiр зазначаються за наявнiстю.

Документ про сплату збору повинен надiйти до Державного департаменту разом iз заявою (клопотанням) про вчинення вiдповiдної дiї, пов'язаної з державною реєстрацiєю авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр, i є дiйсним:

протягом трьох мiсяцiв вiд дня сплати збору за умови, що у цей термiн розмiр вiдповiдного збору залишався незмiнним;

протягом одного мiсяця вiд дня введення в дiю змiненого розмiру збору.

7. Сума збору повертається платниковi:

частково - у разi сплати збору в бiльшому розмiрi, нiж передбачено цим Порядком;

повнiстю - у разi, коли заявка не приймається до розгляду вiдповiдно до цього Порядку.

Сума збору повертається за умови, що заяву про повернення подано до Державного департаменту протягом року вiд дня зарахування цiєї суми до спецiального фонду Державного бюджету України, з урахуванням вiдшкодування витрат на її повернення.

Кошти, що пiдлягають поверненню, за клопотанням платника можуть бути зарахованi в рахунок збору, який платник повинен внести за вчинення Державним департаментом iншої дiї. Порядок зарахування коштiв визначається МОН.

8. Обчислення термiнiв подання до Державного департаменту документа про сплату збору проводиться у такому порядку:

1) якщо термiн становить один рiк, вiн обчислюється вiд дня, який настає за днем, коли вчинялася вiдповiдна дiя, а закiнчується наступного року, у мiсяць i день, що мають ту ж назву i число, якi мали мiсяць i день вчинення дiї. Якщо вiдповiдний мiсяць наступного року не має дня з таким числом, термiн закiнчується в останнiй день цього мiсяця;

2) якщо термiн становить один мiсяць чи певну кiлькiсть мiсяцiв, вiн обчислюється вiд дня, який настає за днем, коли вчинялася вiдповiдна дiя, а закiнчується наступного мiсяця i дня, що має те ж число, яке мав день вчинення дiї. Якщо наступний мiсяць не має дня з таким же числом, термiн закiнчується в останнiй день цього мiсяця;

3) якщо останнiй день закiнчення термiну збiгається з вихiдним, святковим, неробочим чи iншим днем, коли Державного департамент не працює, термiн закiнчується в перший робочий для Державного департаменту день, який настає за вихiдним, святковим, неробочим чи iншим зазначеним днем.

9. Пiльги iз сплати зборiв надаються громадянам України вiдповiдно до законодавства.

10. Громадянам держав - членiв Спiвдружностi Незалежних Держав надаються пiльги зi сплати зборiв, передбаченi законодавством України, згiдно з Угодою про взаємне визнання пiльг i гарантiй для учасникiв i iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни, учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав, сiмей загиблих вiйськовослужбовцiв ( 997_048 ), ратифiкованою Законом України вiд 26 квiтня 1996 року ( 144/96-ВР ).

Зазначенi пiльги надаються громадянам держав - членiв Спiвдружностi Незалежних Держав, якi офiцiйно визнали дiю на своїй територiї Угоди про взаємне визнання пiльг i гарантiй для учасникiв i iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни, учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав, сiмей загиблих вiйськовослужбовцiв i надають вiдповiдно до цiєї Угоди пiльги громадянам України.


1 2

<< Назад