Захист авторських прав

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

вiд 27 грудня 2001 р. N 1756
Київ

Про державну реєстрацiю авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр

На виконання Закону України "Про авторське право i сумiжнi права" ( 3792-12 ) Кабiнет Мiнiстрiв України п о с т а н о в л я є:

1. Визначити, що установою, яка згiдно iз Законом України "Про авторське право i сумiжнi права" виконує дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю прав автора на твори науки, лiтератури i мистецтва, а також з реєстрацiєю договорiв, якi стосуються права автора на твiр, є Мiнiстерство освiти i науки.

2. Затвердити такi, що додаються:

Порядок державної реєстрацiї авторського права i договорiв,якi стосуються права автора на твiр; розмiри та порядок сплати зборiв за пiдготовку до державної реєстрацiї авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр.

3. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 1995 р. N 532 "Про державну реєстрацiю прав автора на твори науки, лiтератури i мистецтва" (ЗП України, 1995 р., N 10, ст. 247), iз збереженням розмiру збору за оформлення i видачу свiдоцтва про державну реєстрацiю прав автора на твiр;
постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 листопада 1998 р. N 1849 "Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 1995 р. N 532 "Про державну реєстрацiю прав автора на твори науки, лiтератури i мистецтва" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 47, ст. 1727).

Прем'єр-мiнiстр України                А.КIНАХ

Iнд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 27 грудня 2001 р. N 1756

ПОРЯДОК

державної реєстрацiї авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр

I. Загальнi положення

1. Порядок визначає процедуру подання заявок на реєстрацiю авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр, їх розгляду, державної реєстрацiї, публiкацiї вiдомостей про цю реєстрацiю, видачi свiдоцтв про реєстрацiю авторського права на твiр, а також ведення Державного реєстру свiдоцтв про реєстрацiю авторського права на твiр i Державного реєстру договорiв, якi стосуються права автора на твiр, яка здiйснюється МОН в особi Державного департаменту iнтелектуальної власностi, що дiє у складi зазначеного Мiнiстерства (далi - Державного департамент ).

2. Поняття, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

заявка - сукупнiсть документiв, необхiдних для державної реєстрацiї (далi - реєстрацiя) авторського права або договору, який стосується права автора на твiр;

заявник - суб'єкт авторського права або його довiрена особа, що подає заявку на реєстрацiю авторського права або договору, який стосується права автора на твiр;

вiдхилена заявка - заявка про реєстрацiю авторського права на твiр, за якою Державним департаментом у визначений термiн не одержано документ про сплату державного мита за видачу свiдоцтва у розмiрi та порядку, визначених законодавством, або копiю документа, що пiдтверджує право на звiльнення вiд сплати державного мита за видачу свiдоцтва;

свiдоцтво - документ, що засвiдчує авторство (авторське право) на оприлюднений чи неоприлюднений твiр, а також факт i дату оприлюднення твору (за наявностi);

настанова - вказiвка або порада дiяти певним чином;

твори, що вимагають спецiальних умов зберiгання, - оригiнали аудiовiзуальних творiв (вихiднi матерiали i вiдеозаписи) та копiї (на кiноплiвцi та вiдеоносiях);

суб'єкти авторського права - автори творiв, зазначених у частинi першiй статтi 8 Закону України "Про авторське право i сумiжнi права" ( 3792-12 ) (далi - Закон), їх спадкоємцi та особи, яким автори чи їх спадкоємцi передали свої авторськi майновi права;

Державний реєстр свiдоцтв про реєстрацiю авторського права на твiр - сукупнiсть офiцiйних вiдомостей про реєстрацiю авторського права на твiр та факт i дату оприлюднення твору (за наявностi), що постiйно зберiгаються на електронному i паперовому носiях;

Державний реєстр договорiв, якi стосуються права автора на твiр, - сукупнiсть офiцiйних вiдомостей про реєстрацiю договорiв, якi стосуються права автора на твiр, що постiйно зберiгаються на електронному i паперовому носiях.

3. Опрацювання та зберiгання оригiналу та копiї аудiовiзуального твору, що вимагає спецiальних умов зберiгання, забезпечується Мiнкультури на базi державного пiдприємства "Нацiональний центр Олександра Довженка". Порядок подання зазначеного твору до державного пiдприємства "Нацiональний центр Олександра Довженка" визначається Мiнкультури.

4. Заявку на реєстрацiю до Державного департаменту подає заявник.

5. Державного департамент :

а) приймає заявки, поданi на реєстрацiю, i розглядає їх з метою визначення вiдповiдностi вимогам роздiлiв II i III цього Порядку;

б) приймає рiшення про реєстрацiю авторського права на твiр, рiшення про реєстрацiю договору, який стосується права автора на твiр, або обгрунтоване рiшення про вiдмову у реєстрацiї авторського права на твiр, обгрунтоване рiшення про вiдмову у реєстрацiї договору, який стосується права автора на твiр;

в) вносить вiдомостi про реєстрацiю авторського права на твiр та вiдомостi про реєстрацiю договорiв, якi стосуються права автора на твiр, до вiдповiдного Державного реєстру;

г) надсилає за зазначеною в заявi адресою рiшення про реєстрацiю авторського права на твiр, рiшення про реєстрацiю договору, який стосується права автора на твiр, або обгрунтоване рiшення про вiдмову у реєстрацiї авторського права на твiр, обгрунтоване рiшення про вiдмову у реєстрацiї договору, який стосується права автора на твiр;

г') видає свiдоцтво;

д) готує та публiкує в своєму офiцiйному бюлетенi визначенi ним вiдомостi про реєстрацiю авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр;

е) може доручати закладам, якi входять до державної системи правової охорони iнтелектуальної власностi, виконання окремих завдань, визначених цим Порядком, вiдповiдно до їх спецiалiзацiї;

є) вносить змiни до заявки за iнiцiативою заявника;

ж) видає дублiкат свiдоцтва;

з) вносить змiни до Державного реєстру свiдоцтв про реєстрацiю авторського права на твiр та здiйснює виправлення очевидних помилок з iнiцiативи автора твору;

и) вносить змiни до Державного реєстру договорiв, якi стосуються права автора на твiр, та здiйснює виправлення очевидних помилок з iнiцiативи особи, яка має авторське право.

II. Документи, потрiбнi для реєстрацiї авторського права та договору, який стосується права автора на твiр

6. Заявка на реєстрацiю авторського права на твiр обов'язково повинна мiстити:

а) заяву, викладену українською мовою, що складається за формою, затвердженою Державним департаментом ;

б) примiрник твору (оприлюднений чи неоприлюднений) у матерiальнiй формi, визначенiй пунктом 15 цього Порядку;

в) документ, що свiдчить про факт i дату оприлюднення твору;

г) документ про сплату збору за пiдготовку до реєстрацiї авторського права на твiр або копiя документа, що пiдтверджує право на звiльнення вiд сплати збору;

г' ) документ про сплату державного мита за видачу свiдоцтва або копiя документа, що пiдтверджує право на звiльнення вiд сплати мита за видачу свiдоцтва. Зазначений документ подається до Державного департаменту пiсля одержання заявником рiшення про реєстрацiю авторського права на твiр;

д) довiренiсть, оформлену в установленому порядку, якщо заявка вiд iменi автора або його спадкоємця подається довiреною особою, або копiю довiреностi, засвiдченої вiдповiдно до законодавства;

е) документ, що засвiдчує перехiд у спадщину майнового права автора (якщо заявка подається спадкоємцем автора);

є) iншi документи згiдно з перелiком, наведеним у пунктах 8, 9 i 10 цього Порядку.

7. Заявка на реєстрацiю договору, який стосується права автора на твiр, обов'язково повинна мiстити:

а) заяву, викладену українською мовою, що складається за формою, затвердженою Державним департаментом ;

б) примiрник твору у матерiальнiй формi, визначенiй пунктом 14 цього Порядку;

в) примiрник авторського договору, що засвiдчує передачу (вiдчуження) майнового права або передачу права на використання твору вiдповiдно до статей 16, 31 i 32 Закону та вiдповiдає вимогам, передбаченим статтею 33 Закону ( 3792-12 ). Якщо передачу (вiдчуження) майнових прав або права на використання твору здiйснює особа, яка має виключне майнове право на твiр, але не є автором, до заявки додається документ, що пiдтверджує її виключне майнове право на цей твiр;

г) документ про сплату збору за пiдготовку до реєстрацiї договору, який стосується права автора на твiр, або копiю документа, що пiдтверджує право на звiльнення вiд сплати збору;

г') довiренiсть, оформлену в установленому порядку, якщо заявка вiд iменi суб'єкта авторського права подається довiреною особою, або копiю довiреностi, засвiдчену вiдповiдно до законодавства.

8. До заяви на реєстрацiю авторського права на комп'ютерну програму, крiм документiв, зазначених у пунктi 6 цього Порядку, додається настанова щодо використання програми.

9. До заяви на реєстрацiю авторського права на базу даних, крiм документiв, зазначених у пунктi 6 цього Порядку, додається настанова щодо використання бази даних i опис структури бази даних.

10. До заяви на реєстрацiю авторського права на твори архiтектури, мiстобудування, садово-паркового та монументального мистецтва, крiм документiв, зазначених у пунктi 6 цього Порядку, додається анотацiя, яка повинна мiстити назву твору, його мiсцезнаходження (адресу), архiтектурнi характеристики i параметри, час i мiсце створення.

11. Заява пiдписується автором або особою, яка має авторське право.

Заява вiд iменi юридичної особи пiдписується особою, яка має на це повноваження. Пiдпис складається з повного найменування посади особи, яка пiдписує заяву, особистого пiдпису, iнiцiалiв, прiзвища, дати i скрiплюється печаткою.

12. У разi коли твiр створено у спiвавторствi, у заявi зазначається прiзвище, iм'я та по батьковi кожного автора. Вiдносини спiвавторiв визначаються в укладенiй мiж ними угодi. Право на пiдписання документiв, що подаються до Державного департаменту, може бути надано одному iз спiвавторiв за наявностi вiдповiдної довiреностi вiд iнших спiвавторiв.

13. Документи, що додаються до заяви, оформляються таким чином, щоб їх можна було безпосередньо копiювати i зберiгати протягом строку дiї авторського права.

Автор або особа, яка має авторське право, несе вiдповiдальнiсть за достатнiсть i достовiрнiсть iнформацiї, наведеної у заявцi на реєстрацiю авторського права на твiр.

За достовiрнiсть iнформацiї, наведеної у заявцi про реєстрацiю договору, який стосується права автора на твiр, вiдповiдальнiсть несе автор або особа, яка має авторське право.

Автор або особа, яка має авторське право, самостiйно вирiшує, який обсяг твору потрiбно подати у складi заявки на реєстрацiю для його iдентифiкацiї, тобто для того, щоб вiдрiзнити цей твiр вiд iнших творiв.

14. Заявник має право з власної iнiцiативи подати клопотання про внесення змiн до поданої ним заявки (крiм примiрника твору). Цi виправлення i уточнення не враховуються, якщо вони надiйшли до Державного департаменту пiсля винесення рiшення про реєстрацiю авторського права або договору, який стосується права автора на твiр. За подання клопотання про внесення з iнiцiативи заявника змiн до заявки сплачується вiдповiдний збiр.

III. Вимоги до оформлення матерiальної форми твору

15. Залежно вiд того, щодо якого об'єкта авторського права подано заявку на реєстрацiю, примiрник твору подається у такiй матерiальнiй формi:

1) лiтературнi письмовi твори (оприлюдненi чи неоприлюдненi) - в друкованому виглядi мовою оригiналу на паперовому або електронному носiї;

2) уснi твори - в друкованому виглядi мовою оригiналу на паперовому або електронному носiї чи у виглядi звукозапису;

3) комп'ютернi програми - у виглядi вихiдного тексту (фрагментiв вихiдного тексту) програми в обсязi, необхiдному для її iдентифiкацiї. Заявник самостiйно вирiшує, якi фрагменти вихiдного тексту комп'ютерної програми передати на зберiгання, та має право вилучати з поданих фрагментiв вихiдного тексту мiсця, якi, на його думку, не слiд висвiтлювати;

4) музичнi твори з текстом i без тексту - у виглядi нотного запису або звукозапису, а текст - у друкованому виглядi мовою оригiналу на паперовому або електронному носiї;

5) драматичнi, музично-драматичнi твори, пантомiми, хореографiчнi та iншi твори, створенi для сценiчного показу, та їх постановки, а також сценiчнi обробки лiтературних письмових творiв i обробки фольклору, придатнi для сценiчного показу, - у виглядi вiдеозапису, малюнкiв або в друкованому виглядi мовою оригiналу на паперовому або електронному носiї;

6) аудiовiзуальнi твори - подається довiдка державного пiдприємства "Нацiональний центр Олександра Довженка" про переданi на зберiгання оригiнали творiв (вихiднi матерiали i вiдеозаписи) та копiї (на кiноплiвцi чи вiдеоносiях), що вимагають спецiальних умов зберiгання;

7) твори образотворчого мистецтва, фотографiчнi твори, у тому числi твори, виконанi способами, подiбними до фотографiї, iлюстрацiї, карти, плани, креслення, ескiзи, пластичнi твори, що стосуються географiї, геологiї, топографiї, технiки, архiтектури та iнших сфер дiяльностi - у виглядi фотографiй (за потреби - кольорових) розмiром не менше нiж 9 х 12 сантиметрiв або слайдiв чи на електронному носiї, або у виглядi копiй на паперовому носiї. Слайди та/або фотографiї подаються в окремому конвертi;

8) твори архiтектури, мiстобудування i садово-паркового мистецтва - у виглядi фотографiй (за потреби - кольорових) розмiром не менше нiж 9 х 12 сантиметрiв або слайдiв, чи у виглядi копiй основних креслень проекту, передусiм генерального плану, планiв поверхiв, фасадiв, розрiзiв, iнших креслень (на власний вибiр), фотографiй або слайдiв моделей збудованих будiвель i споруд на електронному носiї чи у виглядi копiй на паперовому носiї. Слайди та/або фотографiї подаються в окремому конвертi;

9) твори ужиткового мистецтва, у тому числi твори декоративного ткацтва, керамiки, рiзьблення, ливарства, з художнього скла, ювелiрнi вироби тощо, якщо вони не охороняються законами України про правову охорону об'єктiв промислової власностi, - у виглядi фотографiй (за потреби - кольорових), розмiром не менше нiж 9 х 12 сантиметрiв чи слайдiв, або на електронному носiї. Слайди та/або фотографiї подаються в окремому конвертi;

10) тексти перекладiв для дублювання, озвучення, субтитрування українською та iншими мовами українських та iноземних аудiовiзуальних творiв - у друкованому виглядi мовою оригiналу на паперовому чи електронному носiї, або у виглядi звукозапису;

11) похiднi твори, збiрники творiв, збiрники обробок фольклору, енциклопедiї та антологiї, збiрники звичайних даних, iншi складенi твори за умови, що вони є результатом творчої працi за добором, координацiєю або упорядкуванням змiсту без порушення авторського права на твори, якi входять до них як складовi частини, - у формi, визначенiй у пiдпунктах 1-10 пункту 15 цього Порядку;

12) бази даних - у формi, визначенiй для подання вiдповiдного об'єкта авторського права, що є складовою частиною бази даних.

16. Документи, зазначенi у роздiлi II цього Порядку, подаються комплектно в одному пакетi.

У разi вiдсутностi примiрника твору у матерiальнiй формi, визначенiй у пунктi 15 цього Порядку, заявка до розгляду не приймається.

У разi вiдсутностi одного iз зазначених у роздiлi II цього Порядку документiв або неправильного оформлення документiв заявки Державного департамент повiдомляє про це заявника. Заявник протягом двох мiсяцiв вiд дати одержання повiдомлення повинен надiслати вiдсутнi i/або правильно оформленi документи заявки. Якщо у встановлений строк документи до Державного департаменту не надiйшли, заявка повертається заявнику iз зазначенням мотивованих пiдстав її повернення.

IV. Розгляд заявки щодо реєстрацiї авторського права i договору, який стосується права автора на твiр

17. Заявка про реєстрацiю авторського права або договору, який стосується права автора на твiр, приймається до розгляду пiсля одержання Державним департаментом усiх документiв, визначених пунктами 6 i 7 цього Порядку.

Розгляд заявки i прийняття рiшення про реєстрацiю авторського права на твiр та реєстрацiю договору, який стосується права автора на твiр, здiйснюється протягом мiсяця вiд дати надходження до Державного департаменту правильно оформлених документiв заявки. 

Пiд час розгляду заявки Державного департамент не проводить експертизу твору i не встановлює факт виникнення авторства.

Державного департамент може надсилати заявнику запити про надання додаткових документiв, потрiбних для прийняття вiдповiдного рiшення у разi виникнення сумнiву щодо вiрогiдностi iнформацiї, що мiстять поданi документи. У цьому разi вiдповiдне рiшення приймається в двотижневий термiн вiд дати надходження додаткових документiв, але не пiзнiше двох мiсяцiв вiд дати одержання заявником запиту.

18. Якщо заявка вiдповiдає вимогам роздiлiв II i III цього Порядку, заявнику надсилається вiдповiдне рiшення про реєстрацiю. В iншому випадку заявнику надсилається обгрунтоване рiшення про вiдмову в реєстрацiї. При цьому документи, поданi заявником на реєстрацiю, йому не повертаються.

Форма i змiст зазначених рiшень визначаються Державним департаментом .

19. Заявник має право у тримiсячний термiн вiд дати одержання рiшення про реєстрацiю авторського права на твiр подати до Державного департаменту документ, що пiдтверджує сплату державного мита за видачу свiдоцтва або копiю документа, що пiдтверджує право на звiльнення вiд сплати державного мита за видачу свiдоцтва.

Якщо протягом трьох мiсяцiв вiд дати одержання заявником рiшення про реєстрацiю авторського права на твiр Державного департамент не одержав документ про сплату державного мита за видачу свiдоцтва у розмiрi та порядку, визначених законодавством, або копiю документа, що пiдтверджує право на звiльнення вiд сплати державного мита за видачу свiдоцтва, заявка вважається вiдхиленою i реєстрацiя авторського права та публiкацiя вiдомостей про реєстрацiю авторського права Державним департаментом не проводяться.

V. Ведення Державного реєстру свiдоцтв про реєстрацiю авторського права на твiр та Державного реєстру договорiв, якi стосуються права автора на твiр

20. На пiдставi рiшення про реєстрацiю авторського права на твiр та за наявностi документа про сплату державного мита за видачу свiдоцтва або копiї документа, що пiдтверджує право на звiльнення вiд сплати державного мита за видачу свiдоцтва, вiдомостi про реєстрацiю авторського права на твiр заносяться до Державного реєстру свiдоцтв про реєстрацiю авторського права на твiр. Порядок ведення зазначеного реєстру визначається Державним департаментом .

На пiдставi рiшення про реєстрацiю договору, який стосується права автора на твiр, вiдомостi про його реєстрацiю заносяться до Державного реєстру договорiв, якi стосуються права автора на твiр. Порядок ведення зазначеного реєстру визначається Державним департаментом .

Пiсля здiйснення реєстрацiї Державного департамент публiкує в своєму офiцiйному бюлетенi визначенi в установленому порядку вiдомостi про реєстрацiю авторського права на твiр та про реєстрацiю договору, який стосується права автора на твiр.

21. Запис про реєстрацiю авторського права на твiр, що заноситься до Державного реєстру свiдоцтв про реєстрацiю авторського права на твiр, мiстить такi вiдомостi:


1 2

<< Назад