Реєстрація доменів

ПРАВИЛА ДОМЕНУ .UA

1. Загальні принципи та положення

1.1 Домен верхнього рівня .UA є складовою частиною всесвітньої системи доменних імен, що її адмініструє "Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів" (ICANN). ICANN має статус міжнародної безприбуткової недержавної організації, розташована в США та діє від імені і в інтересах всіх користувачів Інтернет.

1.2. Ці "Правила домену .UA" (надалі - Правила) розроблені адміністратором домену .UA з дотриманням чинних правил ICANN (RFC#1591, ICP?1), з урахуванням останніх рекомендацій ICANN, CENTR, US DoC, WIPO, а також міжнародного досвіду.

1.3. Метою цих Правил є визначення такої системи взаємовідносин та процедур стосовно делегування та адміністрування доменних імен в домені .UA, яка:

1.3.1. задовольняє потреби суспільства та підприємництва;

1.3.2. відповідає чинному законодавству України;

1.3.3. сприяє розвитку в Україні системи доменних імен та Інтернет в цілому;

1.3.4. відповідає інтересам світової Інтернет-спільноти.

1.4. Термін "Інтернет-спільнота України" ("українська Інтернет-спільнота") в межах цих Правил означає спільноту всіх громадян та/або резидентів України, фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та управління України, органів місцевого самоврядування, які використовують мережу Інтернет та інтернет- технології, незалежно від мети та способів такого використання.

1.5. Термін “особа” в межах цих Правил охоплює як фізичних, так і юридичних осіб. Фізичні та юридичні особи щодо системи доменних імен мають рівні права.

1.6. Термін “делегування” в межах цих Правил використовується згідно визначень п.4.2.2 чинного стандарту Інтернет STD0013 (RFC#1034, див.п.10.2), та ICP-1 (див.п.10.6).

1.7. Термін „Знак” в межах цих Правил означає словесний знак для товарів та послуг, на який центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності видане свідоцтво України на знак для товарів та послуг, або такий, що одержав правову охорону на території України згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, або, в разі, якщо такий зареєстрований знак для товарів та послуг складається з тексту та інших позначень – його словесну частину, яка сама є об’єктом правової охорони.

1.8. Інтереси всіх членів української Інтернет-спільноти щодо системи доменних імен є рівними настільки, наскільки це не зачіпає інших законних інтересів членів української Інтернет-спільноти та/або будь-яких третіх осіб.

1.9. Доменне ім’я не є об'єктом права власності. Терміни та умови делегування доменних імен визначаються на договірній основі.

1.10. В межах цих Правил домени за їх призначенням розподіляються на дві категорії:

1.10.1. Публічні, тобто такі, що адмініструються в інтересах певної спільноти.

1.10.2. Приватні, тобто такі, що адмініструються певною особою у своїх власних інтересах.

1.11. Категорія домену визначається в момент делегування його доменного імені (див.п.4.19.5).
1.12. Домен .UA делегований його діючому адміністратору в інтересах всієї української Інтернет-спільноти. Тому домен .UA є громадським ресурсом, тобто публічним доменом.
1.13. Адміністратори публічних доменів повинні оперувати поняттями "обов’язки" і "слугування суспільству". Діяльність адміністраторів публічних доменів має оцінюватися з точки зору ефективності виконання ними своїх функцій та ступеню задоволення потреб української та всесвітньої Інтернет-спільноти.
1.14. Оскільки домен є адміністративно визначеною підмножиною ієрархічного простору доменних імен, правила домену нижчого рівня можуть лише конкретизувати та/або доповнювати певні положення правил публічного домену вищого рівня, але не можуть їм суперечити. Правила доменів, делегованих в домені .UA, встановлюються їх адміністраторами в момент делегування, за згодою адміністратора домену вищого рівня і не можуть суперечити цим Правилам.
1.15. Питання щодо суперечності правил публічного домену цим Правилам вирішуються в порядку розв'язання доменних спорів, встановленому розділом 9 цих Правил.

2.Правила делегування доменних імен

2.1. Доменні імена в публічному домені можуть бути делеговані як публічні або як приватні згідно з правилами публічного домену попереднього рівня та рішенням його адміністратора.

2.2. В приватному домені делегування публічних доменних імен неможливе.

2.3. Доменне ім'я www в публічному домені зарезервоване за адміністратором цього публічного домену та має вказувати на веб-сайт, де опубліковані правила цього публічного домену та перелік реєстраторів, які реєструють доменні імена в цьому домені.

2.4. Заявки на делегування будь-яких імен в публічному домені обробляються адміністратором в порядку їх надходження, якщо правилами конкретного публічного домену не встановлено іншого.

2.5. Правила публічного домену можуть встановлювати "період одночасності", тобто інтервал часу з моменту надходження першої заявки на доменне ім'я, протягом якого всі наступні заявки на це доменне ім'я вважаються такими, що надійшли одночасно з першою.

2.6. В домені .UA можуть бути делеговані публічні домени другого рівня.

2.6.1. Доменне ім’я публічного домену має обиратись у такий спосіб, щоб його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак) мав розрізняльну здатність, та був представлений символами з числа літер латинського алфавіту, цифр та знака „-”. Компонент другого рівня доменного імені публічного домену має бути:

2.6.1.1. загальновживаним позначенням певного виду товарів, послуг чи явищ, або певного виду людської діяльності, або

2.6.1.2. іншого роду загальновживаним терміном чи позначенням з числа таких, які не можуть одержати правову охорону згідно Ст.6 п.2 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, або

2.6.1.3. являти собою латинську транслітерацію терміна або позначення, зазначеного в пп.2.6.1.1,

2.6.1.2 цих Правил, записаного українською або російською мовою.

2.6.2. Делегування нового публічного домену в домені .UA, або внесення змін до правил існуючого публічного домену (в тому числі до цих Правил домену .UA), відбуваються за такою процедурою:

2.6.2.1. Представники української Інтернет-спільноти, зацікавлені в створенні нового або у внесенні змін до правил існуючого публічного домену, звертаються з відповідними пропозиціями до адміністратора домену .UA та водночас відкрито публікують ці пропозиції. Ініціатива створення нового публічного домену полягає в пропозиції визначення цільової спільноти такого домену, основних особливостей його адміністрування, та пропозиції узгодити особу адміністратора нового публічного домену з адміністратором домену .UA.

2.6.2.2. Адміністратор домену .UA проводить письмове опитування реєстраторів з зазначених в п.2.6.2.1 питань. Cтворення нового публічного домену або внесення змін до правил існуючого публічного домену відбувається в разі, якщо більше половини реєстраторів, які письмово відповіли на опитування адміністратора домену .UA, не мають безумовних заперечень проти створення нового або проти зміни правил існуючого публічного домену. Кандидатура адміністратора нового публічного домену вважається узгодженою в разі, якщо проти неї не мають заперечень більше половини реєстраторів, які письмово відповіли на опитування адміністратора домену .UA.

2.6.2.3. Адміністратор публічного домену публікує проект правил нового (змін до правил існуючого) публічного домену для відкритого публічного обговорення. Термін відкритого публічного обговорення має становити не менш, ніж 31 (тридцять один) календарний день. Адміністратор публічного домену може, на прохання учасників обговорення та з огляду на п.2.6.2.4 цих Правил, продовжити термін відкритого публічного обговорення, але не більше ніж на 31 (тридцять один) календарний день.

2.6.2.4. Спірним питанням вважається таке положення проекту правил нового, або зміна до правил існуючого публічного домену, щодо яких протягом відкритого публічного обговорення учасники такого обговорення не дійшли згоди, та публічно запропонували більше одного варіанта формулювань. Завданням відкритого публічного обговорення є з’ясування переліку спірних питань та спільного вироблення не менш ніж двох конкретних пропозицій узгодження кожного з них.

2.6.2.5. Всі та будь-які зацікавлені юридичні особи, підприємства, установи, організації та їх об’єднання можуть взяти участь в відкритому публічному обговоренні, не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до його завершення надіславши адміністратору публічного домену свої пропозиції, думки, побажання та зауваження офіційним рекомендованим листом, з одночасною публікацією тексту цього листа в Інтернет на загальнодоступних відкритих вебсайтах.

2.6.2.6. З метою достовірного врахування думки громадян України та резидентів України – юридичних осіб (підприємств, установ, організацій та їх об’єднань) при обговоренні спірних питань, адміністратор публічного домену зобов’язаний надати кожній бажаючій особі на її запит можливість добровільного неанонімного прямого голосування з кожного спірного питання. Добровільне неанонімне пряме голосування зі спірних питань має гарантувати однократне врахування думки кожної особи, яка взяла участь в такому голосуванні, та може проводитись в електронному вигляді або письмово. Для кожного з спірних питань адміністратор публічного домену зобов’язаний запропонувати не менше двох варіантів відповіді з числа тих, які було запропоновано учасниками відкритого публічного обговорення, та обов’язковий варіант „не підтримую жодну з пропозицій”.

2.6.2.7. Адміністратор публічного домену зобов’язаний розпочати проведення добровільного неанонімного прямого голосування зі спірних питань пізніше, ніж через 3 (три) календарних дні після закінчення відкритого публічного обговорення. Термін відкритого публічного обговорення та період проведення добровільних неанонімних прямих голосуваннь зі спірних питань не можуть перетинатися. Для забезпечення проведення добровільного неанонімного прямого голосування адміністратор публічного домену має право залучати сторонні організації, які володіють відповідними методиками, процедурами та ресурсами.

2.6.2.8. Рішення зі спірного питання приймається простою більшістю голосів осіб, які взяли участь в прямому голосуванні по цьому спірному питанню. Адміністратор публічного домену та учасники відкритого публічного обговорення зобов’язані прийняти до уваги думки зацікавлених осіб, які не є громадянами України (юридичні особи та їх об’єднання, громадяни інших країн), опубліковані ними згідно п.2.6.2.5 цих Правил.

2.6.2.9. Правила нового (зміни до правил існуючого) публічного домену вважаються узгодженими тоді, коли відповіді на всі спірні питання, які виникли під час такого обговорення, було одержано в результаті добровільних неанонімних прямих голосувань, проведених з додержанням цих Правил, а до текстів відповідних документів в повному обсязі внесено визначені такими голосуваннями зміни.

2.6.2.10. Адміністратор публічного домену зобов’язаний опублікувати результати добровільного неанонімного прямого голосування зі спірних питань та опублікувати узгоджені тексти підсумкових документів, що обговорювались, в термін, необхідний для проведення добровільного неанонімного прямого голосування громадян України з цього спірного питання та наступну обробку результатів такого голосування, але не пізніше, ніж через 15 (п’ятнадцять) календарних днів після закінчення терміну відкритого публічного обговорення.

2.6.2.11. Дії або бездіяльність адміністратора публічного домену, вчинені ним під час відкритого публічного обговорення, та/або під час проведення добровільного неанонімного прямого голосування, обробки його результатів та врахування цих результатів в кінцевій редакції документів, можуть бути оскаржені будь-якою особою з числа учасників цього обговорення, в порядку, передбаченому Розділом 9 цих Правил, та в термін 15 (п’ятнадцять) календарних днів після закінчення терміну відкритого публічного обговорення.

2.6.2.12. Не раніше, ніж через 21 (двадцять один) календарний день після закінчення відкритого публічного обговорення правил публічного домену другого рівня, адміністратор публічного домену та адміністратор домену .UA укладають (або переукладають) між собою письмову угоду відповідно до розділу 8 цих Правил. Ці Правила та правила відповідного публічного домену стають невід’ємними додатками такої письмової угоди. Момент підписання такої угоди є моментом набуття чинності правил нового (змін до правил існуючого) публічного домену.

2.6.2.13. Адміністратор публічного домену не отримує жодних майнових, авторських чи інших прав щодо доменного імені публічного домену, окрім тих, які передбачені його письмовою угодою з адміністратором домену .UA та цими Правилами.

2.7. В процесі делегування доменного імені в публічному домені беруть участь:

2.7.1. Реєстрант - особа, що бажає користуватися та розпоряджатися певним доменним іменем в публічному домені;
2.7.2. Реєстратор - зареєстрований в Україні суб'єкт підприємницької діяльності, який надає реєстранту послуги, необхідні для технічного забезпечення делегування і функціонування доменного імені.
2.7.3. Адміністратор - адміністратор публічного домену, в якому відбувається делегування. Особа, що виконує функції адміністратора публічного домену, має бути суб`єктом підприємницької діяльності, зареєстрованим в Україні.

2.8. Адміністратору публічного домену забороняється виступати водночас реєстратором імен в цьому ж домені.

2.9. Відносини між реєстрантом та реєстратором з приводу делегування реєстранту доменного імені виникають як частина надаваного реєстратором комплексу послуг та будуються виключно на договірній основі. Рекомендовані істотні умови договору між реєстрантом та реєстратором в тій його частині, яка стосується делегування доменного імені, встановлюються розділом 6 цих Правил.

2.10. Відносини між реєстратором та адміністратором публічного домену з приводу надання реєстратором послуг з делегування доменних імен третім особам будуються виключно на договірних засадах.

2.11. З метою забезпечення рівності інтересів, конкурентності, прозорості та громадського контролю, рекомендовані істотні умови письмового договору між реєстратором та адміністратором публічного домену встановлюються розділом 7 цих Правил.

2.12. Реєстрант приватного доменного імені та адміністратор публічного домену, в якому відбувається делегування такого доменного імені, у прямі відносини з приводу делегування не вступають.

2.13. В разі якщо реєстрант бажає перевести зареєстрований ним раніше приватний домен до категорії публічних, він може це зробити виключно за умови додержання п.2.6 цих Правил.

2.14. Переведення публічного домену до категорії приватних забороняється.

2.15. Делегування реєстранту доменного імені в публічному домені відбувається за такою процедурою:

2.15.1. Реєстрант на власний розсуд обирає реєстратора з числа осіб, які уклали відповідні письмові договори з адміністратором цього публічного домену.

2.15.2. Реєстратор та реєстрант укладають договір з урахуванням вимог цих Правил та правил публічного домену, в якому відбувається делегування. Рекомендованою практикою є укладення окремого договору для кожного доменного імені.
2.15.3. Реєстратор створює в реєстраційній базі даних домену .UA запис про особу, який містить інформацію про реєстранта згідно вимог п.4.16 цих Правил, або перевіряє наявність та відповідність вимогам цих Правил існуючого такого запису.
2.15.4. Реєстратор виконує роботи з метою забезпечення технічної працездатності доменного імені, якщо це необхідно.
2.15.5. Реєстратор складає заявку на делегування доменного імені для реєстранта та надсилає її до вхідної черги заявок адміністратора відповідного публічного домену. Заявка складається в формі запису про доменне ім'я згідно вимог п.4.19 цих Правил.
2.15.6. Заявка вважається прийнятою до вхідної черги з моменту, коли програмне забезпечення реєстраційної бази домену .UA (див.розділ 4 цих Правил) надає реєстратору підтвердження такого прийняття.
2.15.7. Адміністратор у встановлений правилами публічного домену термін перевіряє виконання реєстратором технічних вимог щодо забезпечення працездатності доменного імені та приймає згідно правил відповідного публічного домену одне з таких рішень:

   2.15.7.1. про делегування доменного імені, або 
   2.15.7.2. про відмову в делегуванні, або
   2.15.7.3. про відкладення обробки заявки.

2.15.8. Про хід та результат обробки заявки адміністратор сповіщає адміністративну та технічних контактних осіб реєстратора електронним(и) листом(ами).


1 2 3 4