ПРАВИЛА ДОМЕНУ .UA

2.16. Надходження заявки на делегування доменного імені в публічному домені означає, що реєстрант сам, з власної волі та розсуду, ідентифікує себе членом тієї спільноти, в інтересах якої адмініструється цей публічний домен. Адміністратор публічного домену не має права судити про те, наскільки такі погляди реєстранта відповідають дійсності, крім випадків, коли правилами публічного домену встановлена необхідність документального підтвердження належності реєстранта до певної спільноти.

2.17. В делегуванні доменного імені згідно заявки може бути відмовлено у випадках, якщо:

2.17.1. Синтаксис заявки або її зміст не відповідають вимогам п.4.19 цих Правил.

2.17.2. Доменне ім'я вже делеговано іншому реєстранту.

2.17.3. Доменне ім'я містить слова або вирази, які порушують чинне законодавство України, чи не відповідають вимогам суспільної моралі.

2.17.4. Доменне ім'я є синтаксично некоректним згідно чинних стандартів Інтернет.

2.17.5. Заявка надійшла від особи, яка не є реєстратором.

2.17.6. Реєстратор не може надати документальних підтверджень певних фактів стосовно реєстранта, коли правила публічного домену цього вимагають.

2.17.7. Технічна працездатність доменного імені не забезпечена, про що свідчить результат перевірки її адміністратором. Перевірка технічної працездатності доменного імені здійснюється згідно вимог розділу 5 цих Правил.

2.18. Відмова адміністратора в делегуванні доменного імені може бути оскаржена в порядку, передбаченому розділом 9 цих Правил.

2.19. Обробку заявки може бути відкладено у випадках, якщо:

2.19.1. з приводу цієї заявки виник доменний спір.

2.19.2. заявка на делегування ідентичного доменного імені, яка надійшла раніше, знаходиться в стані перевірки відповідності її правилам публічного домену або перевірки технічної працездатності (див.розділ 5 цих Правил) і таку перевірку ще не завершено.

2.19.3. заявка на внесення змін до запису про доменне ім’я надійшла від реєстратора, який не обслуговує вказане доменне ім’я (наприклад, через бажання реєстранта укласти угоду про обслуговування вказаного доменного імені з цим реєстратором) – до одержання адміністратором публічного домену підтвердження згоди попереднього реєстратора, який обслуговував вказане доменне ім’я, на внесення зазначених змін до запису про це доменне ім’я, але на термін не більший, ніж 5 (п’ять) календарних днів.

2.20. Делегування приватного доменного імені в публічному домені може бути відмінене, а вказане доменне ім'я скасоване, виключно у таких випадках:

2.20.1. за власним бажанням реєстранта, висловленим у письмовій формі та надісланим реєстратору та (або) адміністратору відповідного публічного домену;

2.20.2. у разі розірвання відповідного договору реєстранта з реєстратором або закінчення терміну дії такого договору, якщо такий договір передбачає відміну делегування;

2.20.3. у разі неодноразових та повторюваних технічних помилок, які роблять неможливим використання доменного імені та/або перешкоджають нормальному функціонуванню системи доменних імен в цілому;

2.20.4. за рішенням компетентного суду (див.розділ 9 цих Правил).

2.21. У випадках, передбачених пп.2.20.2, 2.20.3 цих Правил, делегування приватного доменного імені в публічному домені може бути відмінене лише після призупинення делегування на термін не менший ніж 15 (п’ятнадцять) календарних днів, протягом якого реєстратору та реєстранту надається можливість поновити договір, виправити технічні помилки та ін.

2.22. Делегування публічного домену, який використовується, не може бути повністю відмінене.2.23. Адміністратор публічного домену вищого рівня може прийняти рішення про переделегування публічного домену іншому адміністратору. Це рішення може бути прийняте виключно у таких випадках:

2.23.1. за власним бажанням адміністратора публічного домену, висловленим у письмовій формі;

2.23.2. у разі розірвання відповідної письмової угоди адміністратора публічного домену з адміністратором домену .UA;

2.23.3. у разі неодноразових та повторюваних технічних помилок, які роблять неможливим використання доменного імені та/або перешкоджають нормальному функціонуванню публічного домену або системи доменних імен в цілому;

2.23.4. за рішенням компетентного суду (див.розділ 9 цих Правил).

2.24. Адміністратор публічного домену може переделегувати приватне доменне іншому реєстранту виключно у таких випадках:

2.24.1. за власним бажанням реєстранта, висловленим у письмовій формі та надісланим адміністратору відповідного публічного домену;

2.24.2. за рішенням компетентного суду (див.розділ 9 цих Правил).

2.25. Переделегування приватного доменного імені у публічному домені відбувається шляхом призупинення делегування цього імені до моменту укладення новим реєстрантом відповідного договору з приводу цього доменного імені з реєстратором, який має письмовий договір з адміністратором цього публічного домену.

3. Особливості адміністрування публічного домену .UA

3.1. Публічні домени другого рівня в домені .UA делегуються відповідно до п.2.6 цих Правил.

3.2. З метою захисту законних інтересів членів Інтернет-спільноти України щодо їх інтелектуальної власності, приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім`я повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.

3.3. В разі, якщо зазначений в п.3.2 Знак містить словесну частину, яка не є об’єктом правової охорони, власнику прав на використання на території України такого Знака може бути делеговане приватне доменне ім’я другого рівня, яке за написанням співпадає з тією частиною Знака, яка є об’єктом правової охорони.

3.4. Написанням Знака в межах цих Правил вважається його представлення символами з числа: літер латинського алфавіту, арабських цифр і знака "-". В разі, якщо:

3.4.1. Знак містить символи інших алфавітів, окрім латинського, цифри інших систем числення та/або інші символи,

3.4.2. або Знак записаний латиницею, але мовою, відмінною від англійської, написанням Знака вважається його транслітерація латиницею, здійснена згідно правил транслітерації тієї мови, якою записано Знак.

3.5. В межах цих Правил, латинська транслітерація Знака, який містить символи кирилічного алфавіту, може, на власний вибір реєстранта, здійснюватися згідно:

3.5.1. транслітераційної таблиці „УЛ” („Українська Латиниця”), рекомендованої для української мови, затвердженої Держстандартом України 18 жовтня 1995 року та опублікованої за адресою: http://www.ua/docs/UL.html ,

3.5.2. або згідно чинного міждержавного транслітераційного стандарту ГОСТ 16876?71 (Ст.СЭВ 1362?78),

3.5.3. або згідно “Нормативної таблиці для відтворення українських власних назв засобами англійської мови”, затвердженої рішенням №8 української комісії з питань правничої термінології, протокол №2 від 19 квітня 1996 р.

3.6. Відображення в доменному імені спеціальних символів, які є частиною Знака, але не можуть входити до доменного імені згідно чинним технічним стандартам, рекомендується здійснювати одним з двох способів на власний розсуд реєстранта:

3.6.1. шляхом заміни спеціальних символів на їх символічні назви англійською мовою (наприклад, "&" - "and", "/" - "slash", "." - "dot","@" - "at" та ін.), які за бажанням реєстранта можуть також бути виділені знаками "-" з обох боків (наприклад, "&" - "?and-"). Символи “ “ (пробіл) та “_” (підкреслення) можуть бути замінені на символ “-“.

3.6.2. шляхом видалення спеціальних символів з представлення Знака у вигляді доменного імені, без їх заміни.

3.7. Відображення в доменному імені римських цифр, які є частиною Знака, може здійснюватись шляхом їх представлення арабськими цифрами або комбінаціями символів латинського алфавіту.

3.8. Адміністратор домену .UA та реєстратор доменного імені не несуть відповідальності за будь-які наслідки вибору реєстрантом для використання як доменного імені тієї чи іншої латинської транслітерації належного йому Знака.

3.9. Делегування приватного доменного імені другого рівня відбувається виключно за умови надання реєстрантом реєстратору та адміністратору домену .UA таких документів:

3.9.1. для доменного імені, яке повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, який охороняється на території України відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків – засвідченої центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності виписки з Офіційного бюллетеня Міжнародного бюро Всесвітньої организації інтелектуальної власності, яка підтверджує факт міжнародної реєстрації Знака та факт його правової охорони на території України;

3.9.2. для доменного імені, яке повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, на який центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності видане свідоцтво України на знак для товарів та послуг – належним чином засвідченої копії такого свідоцтва;

3.9.3. в разі, якщо безпосередньо реєстрант приватного доменного імені другого рівня не є власником прав на використання Знака на території України – нотаріально засвідченої копії договору про передачу власником Знака реєстранту доменного імені прав на використання цього Знака на території України, або ліцензійної угоди;

3.10. Термін перевірки заявки на делегування доменного імені другого рівня в домені .UA складає 14 (чотирнадцять) календарних днів, та включає в себе період одночасності, встановлений п.3.11 цих Правил.

3.11. Період одночасності для заявок на делегування приватних доменних імен другого рівня в домені .UA складає 168 (сто шістдесят вісім) годин.

3.12. Термін делегування приватного доменного імені другого рівня в домені .UA, визначений п.6.5 цих Правил, не може перевищувати терміну дії свідоцтва на знак для товарів та послуг, згідно якого було делеговане це доменне ім’я. В разі закінчення терміну дії такого свідоцтва, адміністратор домену .UA зобов’язаний призупинити делегування відповідного доменного імені згідно п.4.20.7 цих Правил. Реєстрант такого доменного імені зобов’язаний в термін 15 (п’ятнадцять) календарних днів надати відповідному реєстратору та адміністратору домену .UA належним чином завірену копію Доповнення до свідоцтва на знак для товарів та послуг, з зазначенням відомостей про продовження терміну дії свідоцтва. В разі невиконання реєстрантом цього зобов’язання, адміністратор домену .UA зобов’язаний скасувати делегування такого доменного імені згідно п.4.20.9 цих Правил.

4. Реєстраційна база даних домену .UA (база WHOIS)

4.1. Реєстраційна база домену .UA (надалі - База) є єдиним централізованим джерелом інформації щодо делегування та адміністрування доменних імен в домені .UA, а саме інформації про:

4.1.1. реєстрантів доменних імен;

4.1.2. реєстраторів;

4.1.3. доменні імена, делеговані в публічних доменах домену .UA, їх категорії та статус.

4.2. Термін “реєстрація” в межах цих Правил означає внесення до Бази інформації про факт делегування певного доменного імені певному реєстранту.
4.3. Виключні майнові авторські права на комп'ютерні програми та бази даних, з яких складається База, належать адміністратору домену .UA на підставі відповідних авторських договорів.
4.4. Одиницею інформації в Базі є запис. База містить записи двох типів:

4.4.1. запис про доменне ім'я;

4.4.2. запис про особу;

4.4.3. запис про сервер імен (Nserver) – для серверів імен, які обслуговують доменні імена в домені .UA, та водночас самі мають символічні імена в цьому ж домені.

4.5. Вся та будь-яка інформація, що складає зміст Бази, є відкритою. Ця інформація належить українській Інтернет-спільноті в цілому та є громадським ресурсом.

4.6. Актуальна інформація в Базі є доступною будь-якому члену світової Інтернет-спільноти через мережу Інтернет за протоколом WHOIS або HTTP.

4.7. Інформація в Базі може бути представлена українською мовою в кирилічному кодуванні KOI8-U або англійською мовою.

4.8. Вносити до Бази інформацію про доменне ім’я, делеговане його реєстранту в домені .UA та/або в публічному домені другого рівня, або змінювати зміст такої інформації, мають право:

4.8.1. адміністратор публічного домену, в якому делеговане зазначене доменне ім’я;

4.8.2. реєстратор, який уклав з вказаним в п.4.8.1 цих Правил адміністратором публічного домену письмову угоду відповідно до розділу 7 цих Правил, та надає реєстранту зазначеного доменного імені послуги згідно п.2.7.2 та розділу 6 цих Правил;

4.8.3. адміністратор домену .UA.

4.9. Будь яка особа, яка вважає себе членом української Інтернет-спільноти, має право за власним бажанням створити в Базі запис про себе, або доручити створення такого запису реєстратору згідно п.2.15.3 цих Правил. Поле mnt-by запису про себе, створеного особою власноручно, має містити текстовий рядок “NONE”. Змінювати зміст запису про особу, в тому числі внесеного до Бази відповідно до п.2.15.3 цих Правил, мають право:

4.9.1. реєстратор, який надає зазначеній особі послуги згідно п.2.7.2 та розділу 6 цих Правил;

4.9.2. особа, інформація про яку міститься у вказаному записі, незалежно від змісту поля mnt-by запису про неї;

4.9.3. адміністратор домену .UA на особисте прохання зазначеної особи.

4.8. Запис про особу, який зберігається в Базі, може бути видалений з Бази адміністратором домену .UA на особисте прохання згаданої особи, але виключно в разі, якщо на цей запис про особу немає посилань з жодного іншого запису Бази.

4.9. Інформація, що необхідна для аутентикації та авторизації осіб, які мають право вносити зміни до Бази, є конфіденційною інформацією адміністратора домену .UA, відповідного реєстратора, та (для запису про особу) – самої такої особи.

4.10. Уповноважений реєстратор має право змінювати в Базі виключно інформацію у записах про особу реєстрантів, які мають з цим реєстратором чинні договори, а також зміст полів Nserver в записах про доменні імена, поле Mnt-by в яких вказує на цього реєстратора.

4.11. Кожен запис в Базі містить в собі інформацію про дату останньої його зміни з точністю до секунди за універсальним світовим часом, та інформацію про особу, яка внесла ці зміни.

4.12. Жоден запис в Базі не може бути знищений або іншим чином видалений з неї. З моменту створення запису, База зберігає як актуальний стан запису, так і всі його попередні стани. Запит до Бази в порядку, передбаченому п.4.5 цих Правил, видає інформацію лише про актуальний стан певного запису. Будь-яка інша інформація про доменне ім`я надається адміністратором публічного домену, в якому делеговане відповідне доменне ім`я, за письмовим мотивованим запитом.

4.13. Про створення запису, та про всі та будь-які зміни інформації, яка міститься в записі, програмне забезпечення Бази надсилає електронні листи за всіма електронними адресами всіх осіб, на яких посилаються відповідні поля запису як до, так і після внесення таких змін.

4.14. Достовірність та актуальність інформації, яка міститься в будь-якому записі Бази, гарантується реєстрантом та реєстратором згідно укладених ними договорів.

4.15. Адміністратор домену .UA не несе відповідальності за достовірність та актуальність інформації в будь-якому записі Бази, а, згідно чинних Правил ICANN та укладених адміністратором домену .UA договорів, відповідає лише за зберігання цієї інформації, її публічну доступність та наявність можливості внесення уповноваженими особами змін до Бази.


1 2 3 4