ПРАВИЛА ДОМЕНУ .UA

7.6. За договором між реєстратором та адміністратором публічного домену адміністратор має право:

7.6.1. Протягом усього терміну дії договору у будь-який час перевіряти додержання реєстратором умов, викладених у п.7.5 цих Правил, в тому числі здійснювати вибіркові технічні перевірки функціонування обслуговуваних реєстратором доменних імен.

7.6.2. У разі невиконання або неналежного виконання реєстратором зобов’язань, передбачених п.7.5 цих Правил, письмово вимагати від реєстратора усунення таких порушень у визначений адміністратором термін

7.6.3. Вимагати розірвання договору в разі:

7.6.3.1. неодноразового невиконання реєстратором зобов’язань, передбачених п.7.5 цих Правил;
7.6.3.2. невиконання реєстратором у встановлені терміни вимог адміністратора, направлених йому згідно п.7.6.2 цих Правил;
7.6.3.3. неодноразового невиконання реєстратором своїх зобов’язань перед реєстрантами, підтвердженого відповідними судовими рішеннями.

7.7. Договір між реєстратором та адміністратором публічного домену має містити застереження про те, що ні адміністратор цього публічного домену, ні адміністратор домену .UA, не несуть відповідальності за можливі порушення прав та законних інтересів третіх осіб внаслідок делегуванння доменного імені та/або внаслідок розміщення в Базі інформації про реєстратора, реєстрантів та доменні імена.

7.8. Договір між реєстратором та адміністратором публічного домену має містити третейську угоду, яка передбачає згоду сторін на розв'язання доменних спорів в порядку, передбаченому розділом 9 цих Правил.

7.9. Термін дії договору між реєстратором та адміністратором публічного домену встановлюється за угодою сторін.

8. Рекомендовані істотні умови угоди між адміністратором публічного домену та адміністратором домену .UA

8.1. За угодою між адміністратором публічного домену та адміністратором домену .UA останній бере на себе зобов`язання забезпечити належні умови для делегування доменних імен у відповідному публічному домені.

8.2. Угода між адміністратором публічного домену та адміністратором домену .UA має укладатись виключно в письмовій формі. Така угода не може містити жодних фінансових зобов’язань та не може бути приводом для взаєморозрахунків між її сторонами.

8.2. За угодою між адміністратором публічного домену та адміністратором домену .UA адміністратор публічного домену зобов’язується:

8.2.1. Належним чином виконувати зобов`язання, передбачені п.7.4 цих Правил,

8.2.2. Не менш, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до делегування відповідного публічного домену, розробити правила цього публічного домену та передати їх адміністратору домену .UA для узгодження та опублікування на офіційному веб-сайті домену .UA, доступному в Інтернет за адресою http://www.ua, для публічного обговорення. Такі правила мають відповідати вимогам п.1.14 цих Правил.

8.2.3. Вносити будь-які зміни до правил відповідного публічного домену із неухильним додержанням процедури, передбаченої п.8.2.2 цих Правил.

8.2.4. Надати адміністратору домену .UA повну, правдиву та точну інформацію про себе, зокрема контактну інформацію. Адміністратор публічного домену зобов'язується своєчасно повідомляти адміністратора про всі та будь-які зміни цієї інформації з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії угоди.

8.2.5. Не рідше, ніж один раз на рік публікувати на офіційному веб-сайті відповідного публічного домену обгрунтований прогноз своїх витрат, безпосередньо пов’язаних із виконанням адміністратором цього публічного домену своїх обов`язків, передбачених цими Правилами, на наступні 12 (дванадцять) календарних місяців, та прогноз кількості доменних імен, що будуть делеговані у цьому публічному домені, а також звіт про фінансові результати за минулий період. При цьому адміністратор публічного домену зобов’язаний дотримуватися принципів розумної достатності та приймати до уваги думку реєстраторів й результати минулих періодів. На підставі таких опублікованих прогнозів адміністратор публічного домену та реєстратори визначають розміри та умови відшкодування витрат адміністратора, як це передбачено п.7.5.5 цих Правил.

8.3. Адміністратор публічного домену має право, шляхом укладення відповідних письмових договорів, доручити іншим особам виконання всіх або частини передбачених цими Правилами технічних вимог щодо функціонування такого домену.

8.4. За угодою між адміністратором публічного домену та адміністратором домену .UA адміністратор домену .UA має право:

8.4.1. Протягом усього терміну дії угоди у будь-який час перевіряти додержання адміністратором публічного домену умов, викладених у п.8.2 цих Правил, в тому числі здійснювати вибіркові технічні перевірки функціонування цього публічного домену.

8.4.2. У разі невиконання або неналежного виконання адміністратором публічного домену зобов`язань, передбачених п.8.2 цих Правил, письмово вимагати від такого адміністратора усунення таких порушень у визначений адміністратором домену .UA термін.

8.4.3. Вимагати розірвання угоди в разі:

8.4.3.1. неодноразового невиконання адміністратором публічного домену зобов’язань, передбачених п.8.2 цих Правил;
8.4.3.2. невиконання адміністратором публічного домену у встановлені терміни вимог адміністратора домену .UA, направлених йому згідно п.8.4.2 цих Правил;
8.4.3.3. неодноразового невиконання адміністратором публічного домену своїх зобов’язань перед реєстраторами, підтвердженого відповідними судовими рішеннями.

8.5. Угода між адміністратором публічного домену та адміністратором домену .UA має містити застереження про те, що ні адміністратор цього публічного домену, ні адміністратор домену .UA, не несуть відповідальності за можливі порушення прав та законних інтересів третіх осіб внаслідок делегуванння доменного імені та/або внаслідок розміщення в Базі інформації про реєстраторів, реєстрантів та доменні імена.

8.6. Угода між адміністратором публічного домену та адміністратором домену .UA має містити третейську угоду, яка передбачає згоду сторін на розв'язання доменних спорів в порядку, передбаченому розділом 9 цих Правил.

8.7. Термін дії угоди між адміністратором публічного домену та адміністратором домену .UA встановлюється за угодою сторін.

9. Правила розв'язання доменних спорів в домені .UA

9.1. Термін "доменний спір" в межах цих Правил означає будь-який спір, що може виникнути в зв'язку з цими Правилами та їх застосуванням, в тому числі в зв'язку з делегуванням, переделегуванням, відміною делегування та використанням доменних імен в домені .UA.
9.2. Доменні спори розв'язуються компетентними судами в порядку, встановленому чинним законодавством України.
9.3. Адміністратор жодного публічного домену в домені .UA не займається розглядом та розв'язанням доменних спорів.
9.4. Доменні спори, зокрема, можуть виникати у випадках:

9.4.1. Якщо делеговане відповідачу приватне доменне ім’я або його частина є тотожним або схожим із Знаком, права на який належать позивачу, настільки, що їх можна сплутати.

9.4.2. Якщо позивач вважає, що відповідач не має права на використання доменного імені або використовує його у спосіб, який порушує права та законні інтереси позивача.

9.4.3. Якщо написання або вимова доменного імені, делегованого відповідачу, являють собою слово або вираз, що порушує честь та гідність позивача або шкодить його діловій репутації.

9.4.4. Якщо доменне ім’я або його частина за написанням або вимовою відтворює прізвища, імена або псевдоніми відомих в Україні осіб без їх згоди.

9.4.5. Порушення відповідачем цих Правил.

9.5. Ідентичність або схожість до ступеня змішування імені публічного домену, який використовується за призначенням, або частини цього імені, та певного Знака не є порушенням прав власника свідоцтва про реєстрацію цього Знака.

9.6. Ідентичність або схожість до ступеня змішування доменного імені або його частини, та певного Знака не є порушенням прав власника цього Знака в разі, якщо доменне ім’я було делеговане реєстранту раніше, ніж власник свідоцтва про реєстрацію Знака отримав таке свідоцтво.

9.7. За цими Правилами та тими укладеними згідно з ними договорами та угодами, які містять відповідні третейські угоди, реєстрант, реєстратор та адміністратор публічного домену заздалегідь погоджуються на розгляд та розв'язання доменних спорів одним з третейських судів, які діють відповідно до цих Правил та своїх регламентів. Адміністратор домену .UA, адміністратори публічних доменів та реєстратори зобов'язані надати такому суду на його запит всю наявну в їх розпорядженні інформацію, яка має відношення до спору, та зобов'язані виконати належним чином оформлене рішення такого суду.

9.8. Моментом виникнення доменного спору є момент одержання особою, зазначеною в п.9.11.4 цих Правил, копії позовної заяви. Моментом розв'язання доменного спору є момент одержання цією ж особою копії належним чином оформленого рішення, прийнятого компетентним судом, або копії підписаної сторонами спору мирової угоди.

9.9. З моменту виникнення доменного спору до моменту його розв'язання адміністратор публічного домену, в якому делеговане спірне доменне ім`я, має право на свій розсуд приймати тимчасові рішення з питань функціонування такого доменного імені, про що він зобов'язаний сповістити обидві сторони спору електронним листом та шляхом публікації інформації про своє рішення на офіційному веб?сайті відповідного публічного домену (див.також пп.4.20.7, 4.20.8).

9.10. Склад третейського суду.

9.10.1. Третейський суд формується в порядку, передбаченому цими Правилами, з числа осіб, які володіють спеціальними знаннями, необхідними для розв'язання спору. Особа може бути обрана третейським суддею виключно з її згоди.

9.10.2. Третейський суд формується в складі трьох суддів. Кожна з сторін спору в порядку, визначеному пп.9.11.2, 9.11.5, 9.12 цих Правил, обирає одного третейського суддю. Обрані сторонами третейські судді в порядку та в термін, передбачені регламентом цього суду, обирають третього суддю, який при розгляді та розв'язанні спору є Головою третейського суду.

9.10.3. Заміна суддів до завершення розгляду спору не дозволяється.

9.11. Процедура звертання до третейського суду.

9.11.1. Доменний спір може бути переданий до третейського суду виключно після вжиття сторонами заходів для врегулювання спору шляхом переговорів. У разі непредставлення позивачем доказів прийняття таких заходів позовна заява до розгляду не приймається та повертається позивачеві.

9.11.2. Позивач направляє відповідачу рекомендованим листом або з кур'єром (під розпис) позовну заяву. У позовній заяві мають бути зазначені:

9.11.2.1. дата та номер позовної заяви;
9.11.2.2. найменування сторін, їх поштові реквізити;
9.11.2.3. спірне доменне ім'я;
9.11.2.4. предмет спору;
9.11.2.5. вимоги позивача та їх аргументація, включаючи докази, які підтверджують викладені в позовній заяві обставини;
9.11.2.6. обраний позивачем третейський суддя;
9.11.2.7. перелік документів, які додаються до позовної заяви.

9.11.3. До позовної заяви додаються копії документів, які підтверджують:

9.11.3.1. позовні вимоги;
9.11.3.2. прийняття позивачем заходів до врегулювання спору шляхом переговорів (копія претензії, докази направлення її відповідачу, копія відповіді на претензію, якщо таку відповідь було одержано, паперові копії електронного листування між позивачем та відповідачем з приводу доменного спору).

9.11.4. Копія позовної заяви (з додатками) направляється адміністратору публічного домену, в якому делеговане спірне доменне ім'я. В разі, якщо однією з сторін спору є адміністратор публічного домену, копія позовної заяви (з додатками) направляється адміністратору публічного домену вищого рівня, в якому делеговано такий публічний домен.

9.11.5. Протягом 10 (десяти) робочих днів від дати отримання позовної заяви відповідач направляє позивачу рекомендованим листом або з кур'єром (під розпис) письмовий відгук по суті спору, в якому мають бути зазначені:

9.11.5.1. його дата та номер;
9.11.5.2. найменування сторін, їх поштові реквізити;
9.11.5.3. спірне доменне ім'я;
9.11.5.4. заперечення відповідача по суті спору та їх аргументація, включаючи докази, які підтверджують викладені у відгуку обставини;
9.11.5.5. обраний відповідачем третейський суддя;
9.11.5.6. перелік документів, копії яких додаються до відгуку, і на які відповідач посилається в обґрунтування своїх заперечень по суті спору.

9.11.6. Копія відгуку на позовну заяву (з додатками) направляється адміністратору публічного домену, в якому делеговане спірне доменне ім'я. В разі, якщо однією з сторін спору є адміністратор публічного домену, копія відгуку (з додатками) направляється адміністратору публічного домену вищого рівня, в якому делеговано такий публічний домен.

9.12. В разі, якщо позивач у встановлений цими Правилами термін (з урахуванням часу поштового обігу) не надіслав згідно пп.9.11.5, 9.11.6 цих Правил відгук на позовну заяву, адміністратор публічного домену, який одержав копію позовної заяви, на власний розсуд обирає третейського суддю за відповідача. Далі третейський суд продовжує розгляд справи згідно цих Правил.

9.13. Якщо два третейських судді не можуть досягти згоди щодо обрання третього судді, як це передбачене п.9.10.2 цих Правил, такого третейського суддю на власний розсуд призначає адміністратор публічного домену, який одержав копію позовної заяви. Далі третейський суд продовжує розгляд справи згідно цих Правил.

9.14. Рішення адміністратора публічного домену, прийняті відповідно до пп.9.12, 9.13 цих Правил, оскарженню не підлягають.

9.15. Компетенція третейського суду.

9.15.1. Питання про компетенцію третейського суду щодо конкретного спору вирішується третейським судом відповідно до цих Правил та регламенту цього третейського суду.

9.15.2. В разі прийняття третейським судом рішення про відсутність у нього компетенції щодо даного спору, провадження в справі припиняється, а позовна заява повертається позивачеві.

9.16. Порядок розгляду спору третейським судом.

9.16.1. Третейський суд розглядає спір за участю уповноважених представників сторін.

9.16.2. Третейський суд призначає день, час та місце розгляду доменного спору, про що письмово сповіщає сторони.

9.16.3. Третейський суд має право:

9.16.3.1. вимагати від сторін, адміністратора домену .UA, адміністраторів публічних доменів, реєстраторів, інших осіб, які беруть участь у розгляді спору, подання всіх необхідних для розгляду спору документів та матеріалів;
9.16.3.2. заслуховувати запрошених сторонами свідків;
9.16.3.3. призначати експертизу.

9.16.4. Якщо для правильного розгляду доменного спору до справи має бути залучено іншого відповідача, третейський суд залучає такого відповідача за наявності його згоди на розгляд спору третейським судом. У разі, якщо без залучення іншого відповідача спір не може бути розглянуто по суті, а такий відповідач не дав згоди на розгляд спору третейським судом, провадження в справі припиняється, а позовна заява повертається позивачеві.

9.16.5. При розв'язанні спору третейський суд керується чинним законодавством України та цими Правилами.

9.16.6. Третейський суд розглядає і розв'язує спір за процедурою, передбаченою його регламентом

9.17. Рішення третейського суду.

9.17.1. Рішення третейського суду повинно бути винесено у письмовій формі та підписано всіма третейськими суддями.

9.17.2. У рішенні третейського суду повинні бути зазначені: дата винесення рішення; склад третейського суду; місце розгляду спору; найменування сторін спору та їх представників, що брали участь у розгляді спору; спірне доменне ім’я; сутність спору, пояснення сторін по суті спору; мотиви, на яких ґрунтується рішення; висновок про задоволення або відхилення позовних вимог; терміни та порядок виконання прийнятого рішення.

9.17.3. Після винесення рішення третейського суду кожній стороні, а також адміністратору публічного домену, до якого безпосередньо належить спірне доменне ім'я, повинна бути передана копія такого рішення, підписана третейськими суддями.

9.17.4. Рішення третейського суду може бути оскаржене зацікавленими особами в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.18. Виконання рішення третейського суду.

9.18.1. Рішення третейського суду виконується сторонами добровільно у встановлені в рішенні терміни.

9.18.2. Рішення третейського суду є обов'язковим для виконання адміністратором публічного домену, в якому делеговане спірне доменне ім`я, в межах компетенції такого адміністратора, визначеної цими Правилами, в термін, зазначений в рішенні, але не менший, ніж 10 (десять) робочих днів.

9.18.3. Не виконане у встановлений термін рішення третейського суду виконується в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.19. Інші положення.

9.19.1. Адміністратор публічного домену, в якому делеговане спірне доменне ім`я, та адміністратор домену .UA не беруть участі у доменних спорах, що виникли між іншими особами, та не можуть входити до складу третейського суду. Вони також не несуть відповідальності за наслідки виконання будь-якого належним чином оформленого рішення суду.

9.19.2. Витрати, пов’язані із розглядом справи третейським судом, включаючи винагороду суддів, відшкодовуються сторонами спору в порядку та розмірах, передбачених регламентом відповідного третейського суду.

10. Перелік посилань

10.1. STD1 (RFC#2800) Internet Official Protocol Standards

10.2. STD0013 (RFC#1034) DOMAIN NAMES - CONCEPTS AND FACILITIES

10.3. RFC#1035 DOMAIN NAMES - IMPLEMENTATION AND SPECIFICATION

10.4. RFC#1123 Requirements for Internet Hosts -- Application and Support

10.5. RFC#1591 Domain Name System Structure and Delegation

10.6. ICP-1: Internet Domain Name System Structure and Delegation

10.7. UDRP ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy

10.8. USDoC98 Management of Internet Names and Addresses

10.9. RFC#1032 DOMAIN ADMINISTRATORS GUIDE

10.10. CENTR Best Practice Guidelines for ccTLD Managers

10.11. WIPO ccTLD Best Practices for the Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes

10.12. Мадридська угода про мiжнародну реєстрацiю знакiв вiд 14 квiтня 1891 року (дата набуття чинностi для України 5.12.91 р.)

10.13. Протокол до Мадридської угоди про мiжнародну реєстрацiю знакiв, прийнятий в Мадридi 28 червня 1989 р. (дата приєднання України 01.06.2000 р.)

10.14. Закон України "Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про мiжнародну реєстрацiю знакiв" вiд 1 червня 2000 року

10.15. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” від 15 грудня 1993 року, №3689-XII

10.16. Конвенція з охорони промислової власності (Паризька конвенція)

10.17. “Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу в сфері інформаційно-комунікаційних технологій” – К.: Громадська організація “Інтерньюз-Україна”, Міжнародний фонд “Відродження”, 2002. – 219 с.


1 2 3 4